Фокусът на проект „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии и да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения към съвременните изисквания на пазара на труда.

Въз основа на това и съгласно заложената основна цел по процедура „BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, ОБЩАТА ЦЕЛ на проекта е:

Да се допринесе за синхронизиране на предоставяната образователна услуга с изискванията на пазара на труда чрез модернизация на учебните програми; постигане на интердисциплинарност в обучението; внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии, базирани на цифрова трансформация и високотехнологичен подход на усвояване на необходимите знания и умения.

Посочената обща цел на проектното предложение би могла да се декомпозира в следните специфични цели:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1

Да се проектират, разработят и въведат нови учебни планове и програми, които да осигурят интердисциплинарна подготовка на обучаващите се чрез интегриране на спецификите, характерни за професионални направления 3.8 Икономика, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.3 Комуникационна и компютърна техника; 5.1 Машинноинженерство и 5.13 Общо инженерство.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2

Да се проектират, разработят и въведат курсове с богато дигитално образователно съдържание, осигуряващи равен достъп до качествено обучение за всички заинтересовани лица, в т.ч. и за лица в неравностойно положение, водещо до по-висока ефективност приусвояване на учебния материал чрез цифровизация и дигитализация напроцесите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3

Да се въведат електронни ресурси и облачни технологии в учебния процес, с помощта на които да се повиши ефективността и качеството на обучението и да се отговори на все по-нарастващите нужди на средата от цифрова трансформация на процесите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4 

Да се предоставят допълнителни образователни услуги на студентите, подпомагащи тяхното успешно реализиране напазара на труда, в т.ч. кариерни борси, обучения в сферата на предприемачеството и презентационните умения, както и да се формират различни клубове по интереси, които чрез активната си дейност да повишат конкурентоспособността на завършилите.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5

Да се развие капацитета и квалификацията на академичния състав и най-вече на младите преподаватели, докторанти, постдокторанти и изследователи чрез участия в различни форми на обучения, специализации и подпомагане внедряването на съвременни методи на преподаване, базирани на иновационни образователни технологии.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6

Да се разширят и утвърдят партньорските взаимоотношения между висшите училища – партньори по проекта, а така също и между тях и водещи европейски научни и образователни институции, което ще повиши още повече интернационализацията на образователния процес и ще помогне за трансфер на знания и технологии чрез методите на споделено преподаване.