Новини

Обучение на преподаватели в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по дейност 9 от проект №BG05M2OP001-2.016-0002

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ ще проведе интензивни 24-часови обучения на 63-ма преподаватели по следните теми:

„Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“,

Геймификация на учебния процес“ и

Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“.

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. и 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Христо Параскевов

Тема: „Геймификация на учебния процес“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Красимир Кордов

Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Станимир Железов

Резултати от подбор на обучители в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за обучители в области на обучение: „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 2 от 13.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

 1. На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие следните кандидати по направления на обученията както следва:

А. Направление „ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ“

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ се допускат следните кандидати:

 1. Диана Митева – 40 т.
 2. Ивета Аспарухова – 40 т.
 3. Маргарита Генова – 40 т.
 4. Свилен Илиев – 40 т.
 5. Силвия Йоханова – 40 т.
 6. Юлияна Тодорова – 40 т.

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ не се допускат следните кандидати:

 1. Полина Ставрева – Костадинова – Кандидат – обучителят не е придобил висшето си образование в професионално направление 2.1 Филология, специалност „Английска филология“ в страната или в чуждестранно висше училище.

Б. Направление „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

За обучители в направление „Дигитални умения“ се допускат следните кандидати:

 1. Любомир Любенов – 50 т.
 2. Полина Ставрева – Костадинова – 42 т.

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Икономически университет – Варна в следните две допустими области:

 1. „Чуждоезикови умения“;
 2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
 2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
 3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Профил на аудиторията обучаеми: преподаватели от Икономически университет – Варна,  обучаващи студенти по специалности от професионално направление 3.8 Икономика и професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Потребностите и интересите на аудиторията обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ1) Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията. 2) Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията.3) Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).4) Провеждане на обученията.5) Оценяване на резултатите от обученията.6) Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение. 

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“: 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“:

IV. СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕСрок за кандидатстване: 31.03.2022 г., 24:00 ч.

Вашитезаявление за кандидатстване и автобиография с описан професионален опит очакваме на имейл„edutransform@ue-varna.bg

За контакт:

Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

Покана за участие в подбор за една позиция за експерт „Публичност“ в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача графично оформление на дейностите по „Комуникация и публичност“

В изпълнение на дейности по комуникация и публичност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ЕДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТ ПУБЛИЧНОСТВ ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

      I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. Разработване на идейни проекти за графични материали (визии, плакати, банери, презентации и др.) за употреба в електронен и хартиен вариант за целите на информиране на целевите групи – академичен състав, кандидат – студенти, действащи студенти и докторанти, относно възможностите, които проектът предоставя.
 2. Обработка на изображения (вкл. снимки) за печатни и уеб материали, вкл. за употреба в социалните мрежи.
 3. Други задачи, свързани с дейностите по комуникация и публичност съвместно с екипа за организация и управление на проекта.

         II. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:     1. Действащо трудово правоотношение с ИУ – Варна.     2. Готовност за започване на оперативна работа с отчитане на часове извън основно трудово правоотношение до 4 ч. в работен ден.     3. Период на ангажимента: до края на проекта, 31.12.2023 г.

 1. Почасовото възнаграждение се определя съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (актуализирани стойности, приложими за периода след 01.09.2018 г.).
 2. Автобиография на български език с описан опит в разработването на промоционални материали.
 3. Срок за кандидатстване: 11.02.2022 г., петък, 24:00 ч. 
 4. Автобиографиите си изпращайте на email: edutransform@ue-varna.bg

         За контакт:    Мирослава Иванова, водещ координатор, miraivanova@ue-varna.bg                                  Елица Виденова, експерт „Публичност“, pr_expert@ue-varna.bg