Специалност „Data Science“ е най-новата бакалавърска програма  в Икономически университет – Варна с пилотен прием за учебната 2022/23 г. Разработена съвместно с Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен и Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Варна в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Курсът на обучение е 4-годишен в 8 семестъра, на български език. Професионалното направление на специалността „Data Science“ е 4.6 „Информатика и компютърни науки“. Обучението е срещу заплащане – семестриална такса 1710,00 лв. Първите два семестъра се финансират от проекта.

Учебен план на специалност Data Science

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

  • Извличане на значима стойност от събрани данни чрез прилагане на: методи за анализ, проектиране и моделиране; съвременни езици, платформи и среди за разработка; съвременни концепции за съхранение на данни; извличане на знания; машинно обучение; разнообразни методи за анализ на данни; технологии за визуализация на данни.
  • Управление на целия жизнен цикъл на данните: съвременни знания за разпределена обработка на голям обем от данни, релационни и нерелационни бази от данни; умения за извличане, трансформиране и агрегиране на различни видове данни; прилагане на облачни технологии и политики за сигурност и защита.

Завършилите специалност „Data Science“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на позиции като:  анализатори на данни; проектанти и разработчици на хранилища за данни; специалисти по извличане на данни; интегратори и архитекти на данни; експерти по качеството на данните, информационен мениджмънт, бизнес интелигентни анализи и изкуствен интелект; изследователи в областта на науката за данни и др.