Обща информация

Наименование на проекта

„Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Номер на проекта

 BG05M2OP001-2.016-0002

Период на изпълнение

30 месеца, 14.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

Финансираща програма

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Обща стойност на проекта

2 538 121.08 лв. 

Европейско финансиране

Национално финансиране

85 %

2 157 402.92 лв. 

15 %

380 718.16 лв.