CALL FOR INCOMING MOBILITY FOR TEACHING UNDER THE PROJECT BG05M2OP001-2.016-0002 “ MODERNIZATIONOF HIGHER EDUCATION TO ACHIEVE INTERDISCIPLINARY ANDINNOVATIVE LEARNING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION (EDUTRANSFORM)“

This call is for teaching mobility in:
Professional field: 5.3. Communication and Computer Equipment, 5.13. General
engineering and 4.6. Informatics and Computer Science
Host institution:
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria
Visiting institution:

 1. Bucharest University of economic studies, Румъния;
 2. Liepaja university, Латвия;
 3. Lucian Blaga University of Sibiu, Румъния;
 4. University of Pavia, Италия;
 5. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 6. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 7. Riga Technical university, Латвия.
  Duration of mobilities:
 8. Three months;
 9. Four months;
 10. Five months.

SUBMISSION OF DOCUMENTS and APPLICATION FORM
The documents must be scanned in pdf format and saved in a file with the name of the document
and the name of the applicant added.
Example:
Application_ JohnJohnson; mobility_JohnJohnson….
All documents must be submitted to the following email address by 31.03.2023 at the latest:

s.ivanov@shu.bg or
r.encheva@shu.bg

ШУ „Еп. К. Преславски“ – резултати от подбор за участие в целева група „студенти“ в изпълнение на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения …“ и Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения …“ – Етап 2 по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за участие в целева група „Студенти“ с цел участие в Дейност 12. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ и/или в Дейност 13. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“
ЕТАП 2

В основата на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на настоящите студенти на включените в проекта висшиучилища по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на личнипрофесионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане наинтервю.

Лица за контакт за следващи възможности за участия в дейности 12 и 13::

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Изходящи мобилности – Етап 2 с цел обучение, преподаване и НИД организира ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 15 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира изходящи мобилности в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или стая 211.

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на изходящите мобилности: три месеца.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;Riga Technical university, Латвия;
 2. University of Bucharest, Румъния;
 3. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение и изследвания

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана към студенти и докторанти за участие в изходящи мобилности – Етап 2, в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13
Приемащи университети:

 1. Liepaja University (Латвия);
 2. Lucian Blaga University of Sibiu (Румъния);
 3. Bucharest University of Economic Studies (Румъния);
 4. University of Bucharest (Румъния);
 5. Tomas Bata University in Zlin (Чехия);
 6. Spiru Haret University of Bucharest (Румъния);
 7. Kazimierz Qielki University (Полша).

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или стая 211.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 2. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 3. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Краткосрочни специализации – Етап 2 за преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 10 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Продължителност на краткосрочните специализации:

Две седмици;

Един месец.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Riga Technical university, Латвия;
 2. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 3. University of Bucharest, Румъния;
 4. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 5. Kazimierz Wielki University, Полша

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Заявление за кандидатстване

ИУ-Варна с покана за участие в обучение в направление “Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

ТЕМА: „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА  ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Период на провеждане: 29.03.2023 г. – 03.07.2023 г.;
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена/дистанционна форма;
Обучители: ст. преп. Силвия Йоханова и ст. преп. Юлияна Тодорова, ИУ-Варна;

Срок за кандидатстване: неделя 26.03.2023 г.

АНОТАЦИЯ и ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
на продължителен обучителен модул по английски език в направление „Чуждоезикови умения“

Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg до неделя 26.03.2023 г. вкл.;

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана за кандидатстване за включване в целева група „студенти“ етап II за дейност 12 и дейност 13 по проект EDUTransform

Дейност 12. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

В основата на дейността стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на стуеднтите по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13. „Дейности заразвитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване награждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития,състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“.

Дейност 13 има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане на интервю.

В основата на обученията се залага разглеждането на популярни дигитални програми за работа, с които работят най-големите компании в България и по света с цел подготовка за корпоративния свят; бизнес социални мрежи; бизнес комуникации в дигитална среда и информация в различните дигитални комуникационни канали и др.

Изисквания за участие и необходими документи:

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“
115, корпус 3, стая 412, 211 в срок до 17.03.2023 г.

Покана за включване на студенти в целева група „Студенти“

Приложение 1 – Заявление за участие

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg