Технически Университет – Варна организира интензивно обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

Покана за участие в обучение в направление дигитални и чуждоезикови умения (Английски език) по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №260/24.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

Уважаеми членове на академичния състав на Технически университет – Варна, Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език) и „Дигитални умения“, организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ за преподаватели от Технически университет – Варна, обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

І.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май 2023 г. – ст. преп. Есин Халид. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.2. Продължителност на обучението: 80 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май, юни, юли 2023 г. – ст. преп. Милена Златева и ст. преп. Боряна Генова. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.3. Продължителност на обучението: 160 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 6 души максимум;

Период на провеждане: месец септември, октомври, ноември 2023 г. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

ІІ.ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

ІІІ.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ІІІ.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „Софтуер за управление на дигитално съдържание на система за диагностика на автомобили“

Брой групи: 1 група до 4 души максимум;

Период на провеждане: месец юни, юли 2023 г. – доц. Веселин Михайлов. 

Допълнително обявяване на подробен график на обучението.

IV. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“:

V. ДОКУМЕНТИ, СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Документът за участие в обученията се представят в срок 26 април 2023 г.

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна представя възможности за краткосрочни специализации в чуждестранни университети – асоциирани партньори по проект EDUTransform

Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №246/12.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I. Обща информация за краткосрочните специализации:

Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

Разпределение по видове специализации, приемащи университети, брой специализации от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 21.04.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.

В изпълнение на Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“която предвижда осъществяване на изходяща мобилност в чуждестранните асоциирани партньори по проекта  и Заповед №246/12.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I. Обща информация за изходяща мобилност:

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности), предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

(2) Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина;

(3) Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;

(4) Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Разпределение по видове мобилности, приемащи университети, брой мобилности от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 21.04.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направления „чуждоезикови умения (английски език)“ и „дигитални умения

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №236/10.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Технически университет – Варна в следните две допустими области:

 1. „Чуждоезикови умения“;
 2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
 2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
 3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Целева група обучаеми: преподаватели от Технически университет – Варна, в ПН 5.1 или обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Потребностите и интересите на целевата група обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 31.10.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“ (ЧУ): 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“ (ДУ):

IV. ДОКУМЕНТИ И СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители в съответната допустима област (в заявлението се посочва освен темата на обучението и часовия формат на обучение за област „чуждоезикови умения“ – 24 ч., 80 ч. или 160 ч.. За всеки различен часови формат се подава отделно заявление).
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят в срок 7 (седем) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 16:00 ч. на 17 април 2023 г. Документите за участие в конкурса могат да се подават на имейли: k_nancheva@tu-varna.bg и k_nancheva@yahoo.com за Експерт „Административно обслужване“ на проекта за ТУ-Варна –  инж. Красимира Нанчева

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

ШУ „Еп. К. Преславски“ – протокол от подбор на преподаватели в изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор на кандидатите от целева група „Чуждестранни преподаватели“ за участие в дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“

Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ предвижда осъществяването на входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори на Шуменски университет, т.е. дава възможност на представители на целевите групи да преподават в България.

Освен споделянето на опит чрезпреподаване, при изпълнението на тази дейност допринася за:

– подпомагне трансграничното сътрудничество между асоциираните партньори и българските висши училища;

– укрепване на триъгълника на знанието между висшето образование, научните изследвания, иновациите, между чуждестранните преподаватели от асоциираните партньори, които в рамките на проекта са преминали успешно мобилност за преподаване в българско висше училище (кандидат или партньори по проекта);

– повишаване качеството на образованието и съвместимостта му с европейските системи за висше образование в Европейското пространство;

– укрепване на изградените връзки между кандидата (ИУ – Варна), ВУ-партньори и асоциираните партньори;

– засилване на мултидисциплинарността и интердисциплинарноста в обучението на българските студенти в координиращата институция и партньорите висши училища.

Лице за контакт за Шуменски университет „Епископ К. Преславски“:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg