ШУ „Епископ Константин Преславски“ резултати от подбор в изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и НИД на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени
с цел участие в Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ дава възможност Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности):

1. Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевитегрупи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрезнаблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

2. Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебнизаведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина.

3. Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с товадейности;

4. Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за кандидатстване за изходящи мобилности с цел обучение, преподаване, НИД

Приложение 3 – Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

ШУ „Епископ Константин Преславски“ резултати от подбор в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за изходяща мобилност за студенти и докторанти
с цел участие в Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“
по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 4. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 5. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg