Семинари на тема „Трудово право“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

на 18.05.2023 г. или 19.05.2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в семинар с адвокат Надежда Панова, експерт от практиката на тема „Трудово право“ с продължителност 3 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Трудов договор – правна регламентация, същност, видове, отграничаване от други видове договори;

3. Как мога да започна работа – изисквания и документация;

4. Какви са правата и задълженията ми като работник/служител;

5. Какви са правата и задълженията на моя работодател;

6. Как мога да защитя правата си, ако бъдат нарушени;

7. Как се прекратява трудовото правоотношение;

8. Данъчно-осигурителни аспекти на трудовия договор;

9. Решаване на казус и дискусия;

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от двата дни (18.05.2023 г. или 19.05.2023 г.) събитието ще се провежда в идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

18.05.2023 г.: 10:15 ч., 13:15 ч.;

19.05.2023 г.: 10:15 ч.;

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за трите семинара: 42 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Семинарите с експерти на тема „Трудово право“  се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

„Дигитализация на професиите“ – покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 03 – 05 май 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема „Дигитализация на професиите“ с продължителност 2 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Европейска рамка за дигитални компетенции.

2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.

3. Дигитализация на професии в сферата на производството.

4. Технологии на дигиталната трансформация.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от трите дни (сряда, четвъртък и петък) събитието ще се провежда в три идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

03.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

04.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

05.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за деветте сесии на ролеви игри: 90 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

ШУ „Еп. К. Преславски“ – протокол от подбор на преподаватели в изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор на кандидатите от целева група „Чуждестранни преподаватели“ за участие в дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“

Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ предвижда осъществяването на входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори на Шуменски университет, т.е. дава възможност на представители на целевите групи да преподават в България.

Освен споделянето на опит чрезпреподаване, при изпълнението на тази дейност допринася за:

– подпомагне трансграничното сътрудничество между асоциираните партньори и българските висши училища;

– укрепване на триъгълника на знанието между висшето образование, научните изследвания, иновациите, между чуждестранните преподаватели от асоциираните партньори, които в рамките на проекта са преминали успешно мобилност за преподаване в българско висше училище (кандидат или партньори по проекта);

– повишаване качеството на образованието и съвместимостта му с европейските системи за висше образование в Европейското пространство;

– укрепване на изградените връзки между кандидата (ИУ – Варна), ВУ-партньори и асоциираните партньори;

– засилване на мултидисциплинарността и интердисциплинарноста в обучението на българските студенти в координиращата институция и партньорите висши училища.

Лице за контакт за Шуменски университет „Епископ К. Преславски“:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

CALL FOR INCOMING MOBILITY FOR TEACHING UNDER THE PROJECT BG05M2OP001-2.016-0002 “ MODERNIZATIONOF HIGHER EDUCATION TO ACHIEVE INTERDISCIPLINARY ANDINNOVATIVE LEARNING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION (EDUTRANSFORM)“

This call is for teaching mobility in:
Professional field: 5.3. Communication and Computer Equipment, 5.13. General
engineering and 4.6. Informatics and Computer Science
Host institution:
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria
Visiting institution:

 1. Bucharest University of economic studies, Румъния;
 2. Liepaja university, Латвия;
 3. Lucian Blaga University of Sibiu, Румъния;
 4. University of Pavia, Италия;
 5. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 6. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 7. Riga Technical university, Латвия.
  Duration of mobilities:
 8. Three months;
 9. Four months;
 10. Five months.

SUBMISSION OF DOCUMENTS and APPLICATION FORM
The documents must be scanned in pdf format and saved in a file with the name of the document
and the name of the applicant added.
Example:
Application_ JohnJohnson; mobility_JohnJohnson….
All documents must be submitted to the following email address by 31.03.2023 at the latest:

s.ivanov@shu.bg or
r.encheva@shu.bg

ШУ „Еп. К. Преславски“ – резултати от подбор за участие в целева група „студенти“ в изпълнение на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения …“ и Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения …“ – Етап 2 по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за участие в целева група „Студенти“ с цел участие в Дейност 12. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ и/или в Дейност 13. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“
ЕТАП 2

В основата на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на настоящите студенти на включените в проекта висшиучилища по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на личнипрофесионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане наинтервю.

Лица за контакт за следващи възможности за участия в дейности 12 и 13::

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Изходящи мобилности – Етап 2 с цел обучение, преподаване и НИД организира ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 15 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира изходящи мобилности в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или стая 211.

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на изходящите мобилности: три месеца.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;Riga Technical university, Латвия;
 2. University of Bucharest, Румъния;
 3. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение и изследвания

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана към студенти и докторанти за участие в изходящи мобилности – Етап 2, в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Професионални направления: 5.3, 4,6 и 5.13
Приемащи университети:

 1. Liepaja University (Латвия);
 2. Lucian Blaga University of Sibiu (Румъния);
 3. Bucharest University of Economic Studies (Румъния);
 4. University of Bucharest (Румъния);
 5. Tomas Bata University in Zlin (Чехия);
 6. Spiru Haret University of Bucharest (Румъния);
 7. Kazimierz Qielki University (Полша).

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или стая 211.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 2. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 3. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Краткосрочни специализации – Етап 2 за преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 10 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 07.04.2023 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 412 или 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Продължителност на краткосрочните специализации:

Две седмици;

Един месец.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Riga Technical university, Латвия;
 2. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 3. University of Bucharest, Румъния;
 4. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 5. Kazimierz Wielki University, Полша

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Заявление за кандидатстване

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана за кандидатстване за включване в целева група „студенти“ етап II за дейност 12 и дейност 13 по проект EDUTransform

Дейност 12. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

В основата на дейността стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на стуеднтите по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13. „Дейности заразвитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване награждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития,състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“.

Дейност 13 има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане на интервю.

В основата на обученията се залага разглеждането на популярни дигитални програми за работа, с които работят най-големите компании в България и по света с цел подготовка за корпоративния свят; бизнес социални мрежи; бизнес комуникации в дигитална среда и информация в различните дигитални комуникационни канали и др.

Изисквания за участие и необходими документи:

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“
115, корпус 3, стая 412, 211 в срок до 17.03.2023 г.

Покана за включване на студенти в целева група „Студенти“

Приложение 1 – Заявление за участие

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

ШУ „Епископ Константин Преславски“ резултати от подбор в изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и НИД на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор на постдокторанти, млади учени, изследователи и учени
с цел участие в Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ дава възможност Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности):

1. Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевитегрупи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрезнаблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

2. Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебнизаведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина.

3. Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с товадейности;

4. Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за кандидатстване за изходящи мобилности с цел обучение, преподаване, НИД

Приложение 3 – Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg