Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Икономически университет – Варна в следните две допустими области:

 1. „Чуждоезикови умения“;
 2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
 2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
 3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Профил на аудиторията обучаеми: преподаватели от Икономически университет – Варна,  обучаващи студенти по специалности от професионално направление 3.8 Икономика и професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Потребностите и интересите на аудиторията обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ1) Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията. 2) Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията.3) Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).4) Провеждане на обученията.5) Оценяване на резултатите от обученията.6) Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение. 

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“: 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“:

IV. СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕСрок за кандидатстване: 31.03.2022 г., 24:00 ч.

Вашитезаявление за кандидатстване и автобиография с описан професионален опит очакваме на имейл„edutransform@ue-varna.bg

За контакт:

Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

Покана за участие в подбор за една позиция за експерт „Публичност“ в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача графично оформление на дейностите по „Комуникация и публичност“

В изпълнение на дейности по комуникация и публичност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ЕДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТ ПУБЛИЧНОСТВ ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

      I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. Разработване на идейни проекти за графични материали (визии, плакати, банери, презентации и др.) за употреба в електронен и хартиен вариант за целите на информиране на целевите групи – академичен състав, кандидат – студенти, действащи студенти и докторанти, относно възможностите, които проектът предоставя.
 2. Обработка на изображения (вкл. снимки) за печатни и уеб материали, вкл. за употреба в социалните мрежи.
 3. Други задачи, свързани с дейностите по комуникация и публичност съвместно с екипа за организация и управление на проекта.

         II. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:     1. Действащо трудово правоотношение с ИУ – Варна.     2. Готовност за започване на оперативна работа с отчитане на часове извън основно трудово правоотношение до 4 ч. в работен ден.     3. Период на ангажимента: до края на проекта, 31.12.2023 г.

 1. Почасовото възнаграждение се определя съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (актуализирани стойности, приложими за периода след 01.09.2018 г.).
 2. Автобиография на български език с описан опит в разработването на промоционални материали.
 3. Срок за кандидатстване: 11.02.2022 г., петък, 24:00 ч. 
 4. Автобиографиите си изпращайте на email: edutransform@ue-varna.bg

         За контакт:    Мирослава Иванова, водещ координатор, miraivanova@ue-varna.bg                                  Елица Виденова, експерт „Публичност“, pr_expert@ue-varna.bg