Икономически университет – Варна: Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 10 от 26.05.2023г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област “Дигитални умения” на тема: „Работа със статистически софтуер 2 част – Специализиран статистически софтуер за научни изследвания ” следните кандидати:

 1. Доц. д-р Янка Георгиева Александрова;
 2. Гл. ас. д-р Мария Русланова Армянова;
 3. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева;
 4. Доц. д-р Йордан Христов Иванов;
 5. Доц. д-р Пламена Николова Милушева;
 6. Доц. д-р Валентина Генова Макни;
 7. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев;
 8. Гл. ас. д-р Силвия Тодорова Димитрова;
 9. Гл. ас. д-р Йордан Борисов Недев;
 10.  Гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербезова;
 11. Гл. ас. д-р Катя Иванова Владова;
 12. Доц. д-р Илиан Иванов Минков;
 13. Доц. д-р Радка Петрова Иванова;
 14. Гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков;
 15. Гл. ас. д-р Влади Христов Куршумов;
 16. Доц. д-р Генка Иванова Рафаилова;
 17. Доц. д-р Свилен Венков Иванов;
 18. Ас. Пламен Янков Янков;
 19. Гл. ас. д-р Веселина Максимова Колева;
 20. Гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева-Манолева;

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в семинар с експерти от бизнеса за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

каним Ви на последната поредица от три идентични семинара с експерти от бизнеса, в рамките на които ще получите полезни съвети при избор на работодател, каква информация ни носят обявите за работа, как да изготвите своята кандидатура за работа, каква е добрата предварителна подготовка за интервю за работа, както и техники, стратегии и съвети за най-добро представяне, какво е Self Marketing.

Във всяко от трите издания на семинара са включени симулация на интервю за работа и дискусия.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

29.05.2023 г., понеделник: 

Начални часове: 11:15 ч., 13:15 ч. и 15:15 ч.

Очакваме Ви!

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Технически Университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направлениe „Чуждоезикови умения (английски език)“

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №281/03.05.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИE „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучение за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав  на Технически университет – Варна в област „Чуждоезикови умения“.

Обучението следва да се проведе в следният допустим формат „Продължаващо обучение с продължителност 160 академични часа“.

Целева група обучаеми: преподаватели от Технически университет – Варна, в ПН 5.1 или обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Потребностите и интересите на целевата група обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 30.11.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“ (ЧУ): 

IV. ДОКУМЕНТИ И СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители се посочва освен темата на обучението и часовия формат на обучение за област „чуждоезикови умения“ – 160 ч.
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят в срок 7 (седем) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 16:00 ч. на 26 май 2023 г.

Документите за участие в конкурса си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Практически семинар за развитие на меки умения за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

Тъй като не е тайна, че работодателите ценят отборните играчи и без значение от вашата работа, в даден момент ще трябва да работите в екип с други, за да успеете да постигнете обща цел,  Ви каним да се включите в двудневен практически семинар за развитие на вашите умения за решаване на проблеми, адаптивност, комуникация, управление на времето, критично мислене и др.  

Кои са ключовите умения от тази група и как да прецените доколко ефективно вие ги използвате, ще разберете в рамките на практическия семинар.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО

Продължителност на семинарите 2 дни по 3 учебни часа, за всяка група съгласно следния график:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

Група 1:  

22.05.2023 г. Първа част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

23.05.2023 г. Втора част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

Група 2:

22.05.2023 г. Първа част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

23.05.2023 г. Втора част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

Група 3:  

25.05.2023 г. Първа част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

26.05.2023 г. Втора част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

Група 3:

25.05.2023 г. Първа част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

26.05.2023 г. Втора част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Проект EDUTransform: Студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ задават своите важни въпроси на експерти от практиката и преподаватели

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, 

представяме ви поредната интересна възможност да се включите в дейност по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform.

Започва заснемане на поредица от 18 видеоматериали, които имат за цел да подпомогнат Вашето кариерно развитие. За да бъдат видеоматериалите полезни за Вас, ви каним да изпращате своите въпроси, записани като текст или видео на email: edutransform@ue-varna.bg или да ги споделите на място в каб. 531, ет. 5, Икономически университет – Варна.

Експертите и преподавателите, които ще отговарят на Вашите въпроси в рамките на видеоматериалите, работят в областите на трудовото право, дигитализацията на професиите, предприемачество, управление на екипи, социални мрежи, лидерство, меки умения и др. 

Видеоматериалите се изработват в изпълнение на Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Вие сте!

Икономически университет – Варна: Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, в изпълнение на Дейност 13 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ТЕМА: „РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР 2 ЧАСТ – СПЕЦИАЛИЗИРАН СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Срок за кандидатстване: 25.05.2023 г. вкл.

Брой групи: 1 група
Период на провеждане: 29.05.2023 г. – 15.06.2023 г.
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма
Обучител: гл. ас. д-р Любомир Любенов, ИУ-Варна

АНОТАЦИЯ

за кратък обучителен модул в направление „Дигитални дигитални умения“

Учебният курс по „Работа със статистически софтуер 2 част – Специализиран статистически софтуер за научни изследвания“ има за цел да развие и задълбочи практическите уменията на курсистите за работа със специализирани статистически и иконометрични софтуерни продукти. За целта се разглеждат специфични въпроси по управлението и преобразуването на статистическите данни, методите за боравене с отделни модули на софтуерните продукти, начините за представяне на резултатите и пр.

График за провеждане на обучението:

29.05.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 
01.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч.
05.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 

06.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. – 19:00 ч. 
08.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч. 
12.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 

13.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. – 19:00 ч. 
15.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч. 

Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

Критерии за допустимост на кандидатите;

Заявление за кандидатстване

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучението ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

Семинари на тема „Трудово право“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

на 18.05.2023 г. или 19.05.2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в семинар с адвокат Надежда Панова, експерт от практиката на тема „Трудово право“ с продължителност 3 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Трудов договор – правна регламентация, същност, видове, отграничаване от други видове договори;

3. Как мога да започна работа – изисквания и документация;

4. Какви са правата и задълженията ми като работник/служител;

5. Какви са правата и задълженията на моя работодател;

6. Как мога да защитя правата си, ако бъдат нарушени;

7. Как се прекратява трудовото правоотношение;

8. Данъчно-осигурителни аспекти на трудовия договор;

9. Решаване на казус и дискусия;

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от двата дни (18.05.2023 г. или 19.05.2023 г.) събитието ще се провежда в идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

18.05.2023 г.: 10:15 ч., 13:15 ч.;

19.05.2023 г.: 10:15 ч.;

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за трите семинара: 42 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Семинарите с експерти на тема „Трудово право“  се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Технически Университет – Варна – списък на допуснати кандидати за обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Дигитални
умения“ и „Чуждоезикови умения“ (Английски език) в изпълнение на дейност 9.
„Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация
на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в
условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

„Дигитализация на професиите“ – покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 03 – 05 май 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема „Дигитализация на професиите“ с продължителност 2 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Европейска рамка за дигитални компетенции.

2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.

3. Дигитализация на професии в сферата на производството.

4. Технологии на дигиталната трансформация.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от трите дни (сряда, четвъртък и петък) събитието ще се провежда в три идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

03.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

04.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

05.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за деветте сесии на ролеви игри: 90 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!