Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна, 

В изпълнение на група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform,  

представяме на Вашето внимание Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта.   

Важно: За целите на изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“  под „краткосрочна специализация“ се има предвид мобилност за преподаване на преподаватели от Икономически университет – Варна в чуждестранно висше училище (Асоцииран партньор), която е с продължителност две седмици, един месец или два месеца. 

Видове краткосрочни специализации:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид. 

Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:

(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10  и сумарно за всички видове краткосрочни специализации.

(2) Разпределение по професионални направления:      

2.1  За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:

2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;        

2.2  За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които: 

2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

– 2 бр. в Италия, University of Pavia;

2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;- 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

За контакти и допълнителна информация: 

Йорданка Димитрова, координатор „Специализации и мобилности“ за проект EDUTransform, тел. 0882164660, ел. поща: foreign_students@ue-varna.bg

Мирослава Иванова, водещ координатор на проект EDUTransform, тел. 0882164787, ел. поща: miraivanova@ue-varna.bg 

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 3 от 26.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ следните кандидати:

1) Доц. д-р Димитър Рафаилов

2) Доц. д-р Донка Желязкова

3) Доц. д-р Петър Петров

4) Доц. д-р Стоян Киров

5) Доц. д-р Теодора Запрянова

6) Доц. д-р Юлиян Нарлев

7) Доц. д-р Янка Александрова

8) Гл. ас. д-р Атанас Камеларов

9) Гл. ас. д-р Величка Маринова

10) Гл. ас. д-р Катя Владова

11) Гл. ас. д-р Милена Иванова

12) Гл. ас. д-р Михаил Радев

13) Гл. ас. д-р Павлина Иванова

14) Гл. ас. д-р Стефан Нанков Калпачев

15) Гл. ас. д-р Татяна Иванова 

На основание раздел IV, чл. 4.2, от Методиката, комисията не допуска до участие в обучения следните кандидати: 

16) Хон. ас. Христина Недялкова – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

17) Хон. ас. Божидар Панайотов – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002 

Обучение на преподаватели в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по дейност 9 от проект №BG05M2OP001-2.016-0002

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ ще проведе интензивни 24-часови обучения на 63-ма преподаватели по следните теми:

„Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“,

Геймификация на учебния процес“ и

Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“.

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. и 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Христо Параскевов

Тема: „Геймификация на учебния процес“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Красимир Кордов

Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Станимир Железов

Резултати от подбор на обучители в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за обучители в области на обучение: „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 2 от 13.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

  1. На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие следните кандидати по направления на обученията както следва:

А. Направление „ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ“

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ се допускат следните кандидати:

  1. Диана Митева – 40 т.
  2. Ивета Аспарухова – 40 т.
  3. Маргарита Генова – 40 т.
  4. Свилен Илиев – 40 т.
  5. Силвия Йоханова – 40 т.
  6. Юлияна Тодорова – 40 т.

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ не се допускат следните кандидати:

  1. Полина Ставрева – Костадинова – Кандидат – обучителят не е придобил висшето си образование в професионално направление 2.1 Филология, специалност „Английска филология“ в страната или в чуждестранно висше училище.

Б. Направление „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

За обучители в направление „Дигитални умения“ се допускат следните кандидати:

  1. Любомир Любенов – 50 т.
  2. Полина Ставрева – Костадинова – 42 т.

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002