Технически университет – Варна обявява за конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на Дейност 16 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Обявяза конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform
и Заповед №386/07.06.2023

CALL FOR TEACHING MOBILITY – D16 mobility

under Project BG05M2OP001-2.016-0002 „Modernization of higher EDUcation to achieve interdisciplinary and innovative learning in the context of digital TRANSFORMation (EDUTransform)“,

funded by Operational programme „Science and education for smart growth“,

co-funded by the European union through the European structural and investment funds.

This call is for teaching mobility in:

Professional field: 5.1. Mechanical engineering 

Host institution: Technical University of Varna, Varna, Bulgaria

Visiting institution:

1. Polytechnic Institute of Viana do Castelo – IPVC, Portugal – 2 persons
2. Wroclaw University of Science and Technology, Poland – 1 person

Period of mobility from 01 September 2023 to 30 November 2023 (3 months)

The mobilities for teaching under the project “, can be implemented by partners of Technical University of Varna who meet the following criteria:

  • They are lecturers / researchers at the Partner’s University of Portugal and Poland;
  • The professional field in which the lecturer works or the scientific field in which he / she is doing research should correspond to the professional field of the call;
  • They have the required level of foreign language proficiency (minimum B2);
  • They participate in a mobility under this project for the first time;
  • They have opportunities available to participate in at the host university.

The selection of applications will be carried out using eligibility criteria.

The selection will be carried out by a central selection committee, in compliance with the principles of impartiality, transparency and fairness of choice. Persons who have submitted applications within the same selection procedure may not participate in the selection committees, which will ensure no conflict of interests.

APPLICATION DOCUMENTS

  1. Application for a teaching mobility – a template is available (Appendix);
  2. A copy of a document of language proficiency (in case the applicant does not have such a document, the level of proficiency in the foreign language is declared in the application form).

SUBMISSION OF DOCUMENTS

The documents must be scanned in pdf-format and saved in a file with the name of the document and the name of the applicant added.

Example:      

D16-Application mobility Form-TUV-……………………….…….
(at the points name of the applicant)

All documents must be submitted to e-mails: k_nancheva@tu-varna.bg,  s_vachinska@tu-varna.bg

in the period from 12 June to 10 August 2023.

Within the first working day after receiving them, you will be sent a confirmation email with the incoming number of your application.

RESULTS

The list of the results of the call will be published in the site of TU-Varna and at an address you will be informed about upon the receipt of your incoming number.

The incoming numbers from the Applications will be indicated in the list, without indicating the names of the candidates.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Technical University of Varna, Bulgaria process your personal data for the purposes of the EDUTransform project on the grounds described in the Mandatory Information on the Rights of Individuals for Personal Data Protection and in accordance with the provisions of the Data Protection Act and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).

Contacts:

Assoc. Prof. Sonya Vachinska-Aleksandrova, PhD, s_vachinska@abv.bgs_vachinska@tu-varna.bg 

Eng. Krasimira Nancheva, k_nancheva@yahoo.comk_nancheva@tu-varna.bg

Технически университет – Варна с Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти, в изпълнение на Дейност 14 по проект EDUTransform

Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“, която предвижда обучение на студенти и докторанти от ПН 5.1 в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №387/07.06.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

І. Обща информация за изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти може да се отнася до всяка тематична област/ академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е част от учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър или ОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност ще бъде пряко свързана с тяхното обучение и ще се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с харта за висше образование „Еразъм“. Успешното приключване на изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверено от чуждестранния асоцииран партньор с документ (удостоверение/сертификат), подписан от приемащата страна, посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на мобилността.

Общ брой изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

(1) Общ брой изходящи мобилности – 2 с продължителност от три месеца (1 мобилност на студенти и 1 мобилност на докторанти);

(2) Разпределение по асоциирани партньори:      

  • Wroclaw University of Science and Technology (Полша) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант;
  • InstitutoPolitechnikodeVianadiCastelo (Португалия) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант.

ІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за студенти:

Критерии за допустимост на кандидатите (студентите)

Заявление за кандидатстване (за студентите)

ІІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за докторанти:

Критерии за допустимост на кандидатите (докторантите)

Заявление за кандидатстване (за докторантите)

ІV. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 30.06.2023 г., 16 часа

Заявленията изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна с ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации, в изпълнение на Дейност 10 и Дейност 15 по проект EDUTransform

ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за краткосрочните специализации:

Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

Разпределение по видове специализации, приемащи университети, брой специализации от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.

В изпълнение на Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“която предвижда осъществяване на изходяща мобилност в чуждестранните асоциирани партньори по проекта  и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за изходяща мобилност:

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности), предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

(2) Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина;

(3) Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;

(4) Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Разпределение по видове мобилности, приемащи университети, брой мобилности от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.