Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направления „чуждоезикови умения (английски език)“ и „дигитални умения

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №236/10.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Технически университет – Варна в следните две допустими области:

 1. „Чуждоезикови умения“;
 2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
 2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
 3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Целева група обучаеми: преподаватели от Технически университет – Варна, в ПН 5.1 или обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Потребностите и интересите на целевата група обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 31.10.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“ (ЧУ): 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“ (ДУ):

IV. ДОКУМЕНТИ И СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители в съответната допустима област (в заявлението се посочва освен темата на обучението и часовия формат на обучение за област „чуждоезикови умения“ – 24 ч., 80 ч. или 160 ч.. За всеки различен часови формат се подава отделно заявление).
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят в срок 7 (седем) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 16:00 ч. на 17 април 2023 г. Документите за участие в конкурса могат да се подават на имейли: k_nancheva@tu-varna.bg и k_nancheva@yahoo.com за Експерт „Административно обслужване“ на проекта за ТУ-Варна –  инж. Красимира Нанчева

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

ИУ-Варна с покана за участие в обучение в направление “Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

ТЕМА: „СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА  ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Период на провеждане: 29.03.2023 г. – 03.07.2023 г.;
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена/дистанционна форма;
Обучители: ст. преп. Силвия Йоханова и ст. преп. Юлияна Тодорова, ИУ-Варна;

Срок за кандидатстване: неделя 26.03.2023 г.

АНОТАЦИЯ и ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
на продължителен обучителен модул по английски език в направление „Чуждоезикови умения“

Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg до неделя 26.03.2023 г. вкл.;

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, Икономически университет – Варна

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,

Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:

Продължителност на обучението: 80 академични часа;

Място и форма на провеждане: Икономически универтитет – Варна, присъствена форма;

Тема „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ“ – ЗА СРЕДНО ЕЗИКОВО НИВО“ (английски език) 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;

Период на провеждане: 07.02.2023 г. – 31.05.2023 г. , хон. ст. преп. Маргарита Генова, ВВМУ

Анотация и подробен график на обучението.

 1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
 1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за подаване на заявления: 30.01.2022 г., 24:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

ШУ „Епископ Константин Преславски“ организира обучения за преподаватели в ПН 4.6 за подобряване на презентационни умения на английски език

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 23.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения на преподаватели в ПН 4.6 на тема:

„Подобряване на презентационни умения на английски език“

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обучението:

Тема: „Подобряване на презентационни умения на английски език“

Период на обучение: 23.06.2022 г. – 01.07.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Мирослава Цветкова

Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, Икономически университет – Варна

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,

Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:

Продължителност на обучението: 24 академични часа;

Място и форма на провеждане: Икономически универститет – Варна, присъствена форма;

Тема „Подобряване на комуникативните умения на чужд език“ (английски език) 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;

Период на провеждане: 07.06.2022 г. – 30.06.2022 г. ст. преп. Свилен Илиев. Анотация и подробен график на обучението.

 1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
 1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за подаване на заявления: 02.06.2022 г., 24:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

ШУ „Епископ Константин Преславски“ организира обучения за преподаватели в ПН 4.6 за подобряване на чуждоезикови умения за преподаване и комуникация на английски език

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения на 40 преподаватели в ПН 4.6 по следните теми:

„Подобряване на комуникативни умения на английски език“

„Подобряване на умения за преподаване на английски език“

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Подобряване на комуникативни умения на английски език“

Период на обучение: 16.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Христо Боев и доц. д-р Светлана Неделчева

Тема: „Подобряване на умения за преподаване на английски език“

Период на обучение: 20.06.2022 г. – 25.06.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Деяна Пенева и доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна, 

В изпълнение на група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform,  

представяме на Вашето внимание Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта.   

Важно: За целите на изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“  под „краткосрочна специализация“ се има предвид мобилност за преподаване на преподаватели от Икономически университет – Варна в чуждестранно висше училище (Асоцииран партньор), която е с продължителност две седмици, един месец или два месеца. 

Видове краткосрочни специализации:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид. 

Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:

(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10  и сумарно за всички видове краткосрочни специализации.

(2) Разпределение по професионални направления:      

2.1  За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:

2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;        

2.2  За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които: 

2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

– 2 бр. в Италия, University of Pavia;

2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;- 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

За контакти и допълнителна информация: 

Йорданка Димитрова, координатор „Специализации и мобилности“ за проект EDUTransform, тел. 0882164660, ел. поща: foreign_students@ue-varna.bg

Мирослава Иванова, водещ координатор на проект EDUTransform, тел. 0882164787, ел. поща: miraivanova@ue-varna.bg 

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 3 от 26.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ следните кандидати:

1) Доц. д-р Димитър Рафаилов

2) Доц. д-р Донка Желязкова

3) Доц. д-р Петър Петров

4) Доц. д-р Стоян Киров

5) Доц. д-р Теодора Запрянова

6) Доц. д-р Юлиян Нарлев

7) Доц. д-р Янка Александрова

8) Гл. ас. д-р Атанас Камеларов

9) Гл. ас. д-р Величка Маринова

10) Гл. ас. д-р Катя Владова

11) Гл. ас. д-р Милена Иванова

12) Гл. ас. д-р Михаил Радев

13) Гл. ас. д-р Павлина Иванова

14) Гл. ас. д-р Стефан Нанков Калпачев

15) Гл. ас. д-р Татяна Иванова 

На основание раздел IV, чл. 4.2, от Методиката, комисията не допуска до участие в обучения следните кандидати: 

16) Хон. ас. Христина Недялкова – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

17) Хон. ас. Божидар Панайотов – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002 

Обучение на преподаватели в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по дейност 9 от проект №BG05M2OP001-2.016-0002

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ ще проведе интензивни 24-часови обучения на 63-ма преподаватели по следните теми:

„Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“,

Геймификация на учебния процес“ и

Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“.

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. и 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Христо Параскевов

Тема: „Геймификация на учебния процес“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Красимир Кордов

Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Станимир Железов

Резултати от подбор на обучители в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за обучители в области на обучение: „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 2 от 13.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

 1. На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие следните кандидати по направления на обученията както следва:

А. Направление „ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ“

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ се допускат следните кандидати:

 1. Диана Митева – 40 т.
 2. Ивета Аспарухова – 40 т.
 3. Маргарита Генова – 40 т.
 4. Свилен Илиев – 40 т.
 5. Силвия Йоханова – 40 т.
 6. Юлияна Тодорова – 40 т.

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ не се допускат следните кандидати:

 1. Полина Ставрева – Костадинова – Кандидат – обучителят не е придобил висшето си образование в професионално направление 2.1 Филология, специалност „Английска филология“ в страната или в чуждестранно висше училище.

Б. Направление „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

За обучители в направление „Дигитални умения“ се допускат следните кандидати:

 1. Любомир Любенов – 50 т.
 2. Полина Ставрева – Костадинова – 42 т.

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002