Заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

На 18.12.2023 г. от 10:00 ч., в зала 1 на Икономически университет – Варна, на бул. „Княз Борис I” №77, гр. Варна, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В събитието взеха участие представители на четирите висши училища – партньори Икономически университет – Варна, който е бенефициент по административния  договор за безвъзмездна финансова помощ в партньорство с Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

Проектът се осъществи в периода 14 юли 2021 г. – 31 декември 2023 г. и е на обща стойност 2 538 121,08 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 2 157 402.92 лева са европейско финансиране и 380 718.16 лева са национално финансиране.

Пет са професионалните направления (ПН), с които четирите висши училища участват в изпълнението на проект EDUTransform: ПН 3.8 Икономика, ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, ПН 5.1 Машинно инженерство, ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии и 5.13 Общо инженерство.

Кандидат – студенти, действащи студенти, докторанти и преподаватели са целевите групи, които се възползваха от възможностите, които предостави проектът.

Дейностите, заложени за изпълнение в проекта са обособени в три групи – „Модернизация на учебната документация“, „Професионално развитие на преподаватели“ и „Кариерно ориентиране на студенти и мобилност”.

В резултат на съвместната работа на четирите висши училища – партньори в група дейности „Модернизация на учебната документация“ са въведени три магистърски програми за обучение в три различни нови специалности и една бакалавърска програма за обучение в една нова специалност, като обучението на студентите по всяка от новите специалности се осъществява в едно или повече висши училища – партньори. 

Икономически университет – Варна осъществява прием и обучение в специалност „Data Science”, разкрита в OКС „бакалавър“, с курс на обучение 8 семестъра. Дисциплините в учебния план са създадени съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ШУ „Еп. К. Преславски“. Специалност „Data science” е разкрита в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки и включва дисциплини от ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии.

Технически университет – Варна и ШУ „Епископ К. Преславски“ осъществяват самостоятелни приеми и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Съвременни системи в земеделието“. Курсът на обучение в двете висши училища е 3 семестъра. Утвърдените учебни планове са идентични и включват дисциплини от професионални направления 3.8 Икономика, 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство. Учебният план, включващ 15 дисциплини, и учебната документация са разработени съвместно от ТУ-Варна, ШУ и ИУ-Варна. В ТУ-Варна магистърска програма „Съвременни системи в земеделието“ е разкрита в ПН 5.1 Машинно инженерство, а в ШУ „Епископ К. Преславски“ в ПН 5.13 Общо инженерство.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ШУ „Еп. К. Преславски“ осъществяват самостоятелни приеми  и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол”. Курсът на обучение в двете висши училища е 3 семестъра. Утвърдените учебни планове са идентични и включват дисциплини от ПН : 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Учебният план, включващ 15 дисциплини и учебната документация са разработени съвместно от ВВМУ, ШУ и ИУ-Варна. Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и в ШУ „Еп. К. Преславски“ магистърска програма „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“ е разкрита в ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии.

ШУ „Еп. К. Преславски“ осъществява прием и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Уеб дизайн и сигурност“. Курсът на обучение е 3 семестъра. Учебният план включва общо 15 дисциплини от професионални направления: 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Учебният план и учебната документация са разработени съвместно от ШУ „Еп. К. Преславски“, ИУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Магистърска програма „Уеб дизайн и сигурност“ е разкрита в ШУ „Еп. К. Преславски“ в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки.

Втората група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ предостави възможности на представителите на академичните състави на висшите училища – партньори да се включат в обучения за подобряване на своите дигитални и чуждоезикови умения. Голяма част от участниците се включиха в повече от едно обучение и в двете направления.

В рамките на третата група дейности „Кариерно ориентиране и мобилност“ партньорите отчетоха засилен интерес и участия от страна на академичния състав  в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори. Мобилности във висше училище – асоцииран партньор осъществиха и няколко от студентите, записани за обучение в новосъздадените магистърски програми.

С цел подпомагане на кариерното ориентиране на студентите от висшите училища – партньори бяха организирани над 50 събития в разнообрази формати и теми, като практически семинари за развитие на меки умения, дискусии на теми като трудово право, дигитализация на професиите, обучения за работа с платформата LinkedIn и др.

Голяма част от студентите посетиха по няколко различни формата. Обратната връзка, която споделят след края на формат, в който участват е висока удовлетвореност от съдържанието на форматите, от представянето на лекторите, придобити нови или наградени знания и умения, както и оценка за приложимост на наученото в рамките на участията си.

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав, студенти и докторанти на Икономически университет – Варна, 

Във връзка с приключване на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform, финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с координатор Икономически университет – Варна и партньори Технически университет – Варна, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” и ШУ “Епископ К. Преславски”, 

Ви каним на заключителна пресконференция по проект EDUTransform, която ще се проведе на 18.12.2023 г. от 10:00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна.

С уважение:

Екип за организация, управление и изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002