Заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

На 18.12.2023 г. от 10:00 ч., в зала 1 на Икономически университет – Варна, на бул. „Княз Борис I” №77, гр. Варна, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В събитието взеха участие представители на четирите висши училища – партньори Икономически университет – Варна, който е бенефициент по административния  договор за безвъзмездна финансова помощ в партньорство с Технически университет – Варна, Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

Проектът се осъществи в периода 14 юли 2021 г. – 31 декември 2023 г. и е на обща стойност 2 538 121,08 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 2 157 402.92 лева са европейско финансиране и 380 718.16 лева са национално финансиране.

Пет са професионалните направления (ПН), с които четирите висши училища участват в изпълнението на проект EDUTransform: ПН 3.8 Икономика, ПН 4.6 Информатика и компютърни науки, ПН 5.1 Машинно инженерство, ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии и 5.13 Общо инженерство.

Кандидат – студенти, действащи студенти, докторанти и преподаватели са целевите групи, които се възползваха от възможностите, които предостави проектът.

Дейностите, заложени за изпълнение в проекта са обособени в три групи – „Модернизация на учебната документация“, „Професионално развитие на преподаватели“ и „Кариерно ориентиране на студенти и мобилност”.

В резултат на съвместната работа на четирите висши училища – партньори в група дейности „Модернизация на учебната документация“ са въведени три магистърски програми за обучение в три различни нови специалности и една бакалавърска програма за обучение в една нова специалност, като обучението на студентите по всяка от новите специалности се осъществява в едно или повече висши училища – партньори. 

Икономически университет – Варна осъществява прием и обучение в специалност „Data Science”, разкрита в OКС „бакалавър“, с курс на обучение 8 семестъра. Дисциплините в учебния план са създадени съвместно с ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ШУ „Еп. К. Преславски“. Специалност „Data science” е разкрита в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки и включва дисциплини от ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии.

Технически университет – Варна и ШУ „Епископ К. Преславски“ осъществяват самостоятелни приеми и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Съвременни системи в земеделието“. Курсът на обучение в двете висши училища е 3 семестъра. Утвърдените учебни планове са идентични и включват дисциплини от професионални направления 3.8 Икономика, 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство. Учебният план, включващ 15 дисциплини, и учебната документация са разработени съвместно от ТУ-Варна, ШУ и ИУ-Варна. В ТУ-Варна магистърска програма „Съвременни системи в земеделието“ е разкрита в ПН 5.1 Машинно инженерство, а в ШУ „Епископ К. Преславски“ в ПН 5.13 Общо инженерство.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и ШУ „Еп. К. Преславски“ осъществяват самостоятелни приеми  и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол”. Курсът на обучение в двете висши училища е 3 семестъра. Утвърдените учебни планове са идентични и включват дисциплини от ПН : 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Учебният план, включващ 15 дисциплини и учебната документация са разработени съвместно от ВВМУ, ШУ и ИУ-Варна. Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и в ШУ „Еп. К. Преславски“ магистърска програма „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“ е разкрита в ПН 5.3 Комуникационна техника и технологии.

ШУ „Еп. К. Преславски“ осъществява прием и обучение в редовна форма на студенти в магистърска програма „Уеб дизайн и сигурност“. Курсът на обучение е 3 семестъра. Учебният план включва общо 15 дисциплини от професионални направления: 4.6 Информатика и компютърни науки и 5.3 Комуникационна техника и технологии. Учебният план и учебната документация са разработени съвместно от ШУ „Еп. К. Преславски“, ИУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Магистърска програма „Уеб дизайн и сигурност“ е разкрита в ШУ „Еп. К. Преславски“ в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки.

Втората група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ предостави възможности на представителите на академичните състави на висшите училища – партньори да се включат в обучения за подобряване на своите дигитални и чуждоезикови умения. Голяма част от участниците се включиха в повече от едно обучение и в двете направления.

В рамките на третата група дейности „Кариерно ориентиране и мобилност“ партньорите отчетоха засилен интерес и участия от страна на академичния състав  в краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори. Мобилности във висше училище – асоцииран партньор осъществиха и няколко от студентите, записани за обучение в новосъздадените магистърски програми.

С цел подпомагане на кариерното ориентиране на студентите от висшите училища – партньори бяха организирани над 50 събития в разнообрази формати и теми, като практически семинари за развитие на меки умения, дискусии на теми като трудово право, дигитализация на професиите, обучения за работа с платформата LinkedIn и др.

Голяма част от студентите посетиха по няколко различни формата. Обратната връзка, която споделят след края на формат, в който участват е висока удовлетвореност от съдържанието на форматите, от представянето на лекторите, придобити нови или наградени знания и умения, както и оценка за приложимост на наученото в рамките на участията си.

Покана за заключителна пресконференция по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав, студенти и докторанти на Икономически университет – Варна, 

Във връзка с приключване на изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform, финансиран по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, с координатор Икономически университет – Варна и партньори Технически университет – Варна, ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” и ШУ “Епископ К. Преславски”, 

Ви каним на заключителна пресконференция по проект EDUTransform, която ще се проведе на 18.12.2023 г. от 10:00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна.

С уважение:

Екип за организация, управление и изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002

„Дигитализация на професиите“ – покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

На 31.10.2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема „Дигитализация на професиите“ с продължителност 2 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Европейска рамка за дигитални компетенции.

2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.

3. Дигитализация на професии в сферата на производството.

4. Технологии на дигиталната трансформация.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В КАБ. 531 или НА МЯСТО В ДЕНЯ НА СЪБИТИЕТО ИЛИ

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Начални часове: 9:15 ч., 11:15 ч., 13:30 ч., 15:15 ч.

Можете да изберете сесия, в която да се включите.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ във втори или по-горен курс. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

„Модулни обучения по основни направления за работа с платформата LinkedIn“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

Каним Ви на 30.10.2023 г. от 10:15 ч. да участвате в модулно обучение на тема „Основни направления за работа с платформата LinkedIn“ с продължителност 6 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Генеалогия и концепция на дигиталната платформа за професионална аудитория – LinkedIn.

2. Създаване и оптимизиране на потребителски профил. Добри практики.

3. Добри практики за създаване на съдържание.

4. LinkedIn за търсене на работа и кариерно развитие. Лична презентация в LikedIn. 

5. LinkedIn Learning – професионална образователна платформа. Типове курсове. Търсене и записване. Сертифициране.

6. Типични грешки и добри практики за ефективно използване на LinkedIn.

7. Други.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент въввтори или горен курс на обучение в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Модулните обучения се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Състезания за професионална подготовка за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

тъй като знаем, че в процеса на кандидатстване за нова работна позиция, много кандидати насочват цялата си енергия към подкрепа на своите специфични умения, качества и опит, чието демонстриране невинаги е достатъчно за да ви спечели позицията, ви каним да се включите в състезания за професионална подготовка с обучителен характер. 

В процеса на подбор работодателите внимателно наблюдават и оценяват и вашите меки умения, за да изберат най-подходящия човек за позицията. Важно е меките умения да бъдат доказани в рамките на интервютата и точно това ще научите в рамките на състезанията.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Регистрацията за събитието е на място в зала 446, преди началото на формата.

Продължителността на всяко от състезанията е 2 учебни часа, началните часове на всяко от трите състезания е:

11:15 ч., зала 446;

13:30 ч., зала 446;

15:15 ч., зала 446;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Състезанията за професионална подготовка се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Ролеви игри за студенти във II-ри и по-горен курс на обучение в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 03 – 05 октомври 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате във формат „ролева игра със симулация на работен казус“ с продължителност 3 учебни часа.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Целта на формата „ролева игра и симулация“ е да ви постави в ситуации, които създават среда за подобряване на меки умения като критично мислене, управление на времето, решаване на проблеми, работа в екип, адаптивност,  кризисен self-management и др. Ролевите игри ще ви провокират да разпознавате лъжа от истина, да се доверите без да задавате въпроси, да изберете стратегия за оцеляване и др.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Във всеки от двата дни (вторник и четвъртък) събитието ще се провежда в една (вторник 03.10.2023 г. 10:15 ч.) и две (сряда 05.10.2023 г., 10:15 ч. и 13:30 ч.) три идентични сесии Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

ПРОГРАМА:    

03.10.2023 г. 10:15 ч.

05.10.2023 г. 10:15 ч. и 13:30 ч.  

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в II-ри или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за деветте сесии на ролеви игри: 108 лица.

Ролевите игри се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Семинар на тема „Трудово право“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

на 05.10.2023 г., от 10:15 ч. до 13:00 ч. ви каним да участвате в семинар с адвокат Надежда Панова, експерт от практиката на тема „Трудово право“ с продължителност 3 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Трудов договор – правна регламентация, същност, видове, отграничаване от други видове договори;

3. Как мога да започна работа – изисквания и документация;

4. Какви са правата и задълженията ми като работник/служител;

5. Какви са правата и задълженията на моя работодател;

6. Как мога да защитя правата си, ако бъдат нарушени;

7. Как се прекратява трудовото правоотношение;

8. Данъчно-осигурителни аспекти на трудовия договор;

9. Решаване на казус и дискусия;

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Начален час 10:15 ч., край 13:00 ч. 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за трите семинара: 42 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Семинарите с експерти на тема „Трудово право“  се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Практически семинар за развитие на меки умения за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

Тъй като не е тайна, че работодателите ценят отборните играчи и без значение от вашата работа, в даден момент ще трябва да работите в екип с други, за да успеете да постигнете обща цел,  Ви каним да се включите в практически семинар за развитие на вашите умения за решаване на проблеми, адаптивност, комуникация, управление на времето, критично мислене и др.  

Кои са ключовите умения от тази група и как да прецените доколко ефективно вие ги използвате, ще разберете в рамките на практическия семинар.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО

Продължителност на семинарите 6 учебни часа съгласно следния график:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

02.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

04.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

06.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

09.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

10.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

11.10.2023 г., начален час 10:15 ч. 

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Технически университет – Варна Представя възможности за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“, която предвижда обучение на студенти от ПН 5.1 по проекта и Заповед №668/14.09.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ

І. Критерии за допустимост:

  • Студентът, кандидатстващ за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност да е действащ към момента на кандидатстване, т.е. с непрекъснати студентски права в Технически университет – Варна и да се обучава в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“;
  • Към момента на кандидатстване студентът да няма невзети и/или неположени изпити от предходни години, а в случай, че студентът се обучава за първа година – да е изминала поне една изпитна сесия с успешно положени изпити от нея;
  • Среден успех от следването до момента, като кандидатите ще бъдат класирани по низходящ ред до запълване на определените места за участие.

ІІ. Документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявления: 06.10.2023 г., 16 часа

Заявленията изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност ще бъде потвърдено.

Покана за участие в семинар с експерти от бизнеса за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

каним Ви на последната поредица от два идентични семинара с експерти от бизнеса, в рамките на които ще получите полезни съвети при избор на работодател, каква информация ни носят обявите за работа, как да изготвите своята кандидатура за работа, каква е добрата предварителна подготовка за интервю за работа, както и техники, стратегии и съвети за най-добро представяне, какво е Self Marketing.

Във всяко от трите издания на семинара са включени симулация на интервю за работа и дискусия.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В КАБ. 531 ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

29.09.2023 г., петък: 

Начални часове: 10:15 ч. и 13:15 ч.;

Очакваме Ви!

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531