„Дигитализация на професиите“ – покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 27 – 28 септември 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема „Дигитализация на професиите“ с продължителност 2 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Европейска рамка за дигитални компетенции.

2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.

3. Дигитализация на професии в сферата на производството.

4. Технологии на дигиталната трансформация.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ В КАБ. 531 или НА МЯСТО В ДЕНЯ НА СЪБИТИЕТО ИЛИ

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от двата дни (сряда или четвъртък) събитието ще се провежда в три идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

27.09.2023 г.: 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч., 16:00 ч. 

28.09.2023 г.: 10:00 ч., 12:00 ч., 14:00 ч.;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ във втори или по-горен курс. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

„Модулни обучения по основни направления за работа с платформата LinkedIn“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 18 – 26 септември 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в модулно обучение на тема „Основни направления за работа с платформата LinkedIn“ с продължителност 6 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Генеалогия и концепция на дигиталната платформа за професионална аудитория – LinkedIn.

2. Създаване и оптимизиране на потребителски профил. Добри практики.

3. Добри практики за създаване на съдържание.

4. LinkedIn за търсене на работа и кариерно развитие. Лична презентация в LikedIn. 

5. LinkedIn Learning – професионална образователна платформа. Типове курсове. Търсене и записване. Сертифициране.

6. Типични грешки и добри практики за ефективно използване на LinkedIn.

7. Други.

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от шестте дни в периода 18 – 26.09.2023 г. събитието ще се провежда в шест идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или горен курс на обучение в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на студенти по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Обява за конкурс за подбор на обучители за обучения по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студенти в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед № 585/25.07.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучение за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на студентите от ПН 5.1  на Технически университет – Варна в област „Предприемачество – Презентации – Дигитална креативност“.

Обучението следва да се проведе в следният допустим формат „Развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ с продължителност от 40 академични часа за група от 14 студента. Общ брой обучавани 28 в две групи по 14 човека.

Целева група обучаеми: студенти от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ „ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ“

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 11.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Предприемачески умения“: 

IV. ДОКУМЕНТИ, СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители.
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят не по-късно от 16:00 ч. на 10 август 2023 г.

Документите за участие в конкурса си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

Технически университет – Варна обявява за конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на Дейност 16 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Обявяза конкурс за подбор на входящи преподаватели от асоциирани партньори в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform
и Заповед №386/07.06.2023

CALL FOR TEACHING MOBILITY – D16 mobility

under Project BG05M2OP001-2.016-0002 „Modernization of higher EDUcation to achieve interdisciplinary and innovative learning in the context of digital TRANSFORMation (EDUTransform)“,

funded by Operational programme „Science and education for smart growth“,

co-funded by the European union through the European structural and investment funds.

This call is for teaching mobility in:

Professional field: 5.1. Mechanical engineering 

Host institution: Technical University of Varna, Varna, Bulgaria

Visiting institution:

1. Polytechnic Institute of Viana do Castelo – IPVC, Portugal – 2 persons
2. Wroclaw University of Science and Technology, Poland – 1 person

Period of mobility from 01 September 2023 to 30 November 2023 (3 months)

The mobilities for teaching under the project “, can be implemented by partners of Technical University of Varna who meet the following criteria:

 • They are lecturers / researchers at the Partner’s University of Portugal and Poland;
 • The professional field in which the lecturer works or the scientific field in which he / she is doing research should correspond to the professional field of the call;
 • They have the required level of foreign language proficiency (minimum B2);
 • They participate in a mobility under this project for the first time;
 • They have opportunities available to participate in at the host university.

The selection of applications will be carried out using eligibility criteria.

The selection will be carried out by a central selection committee, in compliance with the principles of impartiality, transparency and fairness of choice. Persons who have submitted applications within the same selection procedure may not participate in the selection committees, which will ensure no conflict of interests.

APPLICATION DOCUMENTS

 1. Application for a teaching mobility – a template is available (Appendix);
 2. A copy of a document of language proficiency (in case the applicant does not have such a document, the level of proficiency in the foreign language is declared in the application form).

SUBMISSION OF DOCUMENTS

The documents must be scanned in pdf-format and saved in a file with the name of the document and the name of the applicant added.

Example:      

D16-Application mobility Form-TUV-……………………….…….
(at the points name of the applicant)

All documents must be submitted to e-mails: k_nancheva@tu-varna.bg,  s_vachinska@tu-varna.bg

in the period from 12 June to 10 August 2023.

Within the first working day after receiving them, you will be sent a confirmation email with the incoming number of your application.

RESULTS

The list of the results of the call will be published in the site of TU-Varna and at an address you will be informed about upon the receipt of your incoming number.

The incoming numbers from the Applications will be indicated in the list, without indicating the names of the candidates.

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Technical University of Varna, Bulgaria process your personal data for the purposes of the EDUTransform project on the grounds described in the Mandatory Information on the Rights of Individuals for Personal Data Protection and in accordance with the provisions of the Data Protection Act and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).

Contacts:

Assoc. Prof. Sonya Vachinska-Aleksandrova, PhD, s_vachinska@abv.bgs_vachinska@tu-varna.bg 

Eng. Krasimira Nancheva, k_nancheva@yahoo.comk_nancheva@tu-varna.bg

Технически университет – Варна с Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти, в изпълнение на Дейност 14 по проект EDUTransform

Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“, която предвижда обучение на студенти и докторанти от ПН 5.1 в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №387/07.06.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

І. Обща информация за изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти може да се отнася до всяка тематична област/ академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е част от учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър или ОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност ще бъде пряко свързана с тяхното обучение и ще се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с харта за висше образование „Еразъм“. Успешното приключване на изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверено от чуждестранния асоцииран партньор с документ (удостоверение/сертификат), подписан от приемащата страна, посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на мобилността.

Общ брой изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

(1) Общ брой изходящи мобилности – 2 с продължителност от три месеца (1 мобилност на студенти и 1 мобилност на докторанти);

(2) Разпределение по асоциирани партньори:      

 • Wroclaw University of Science and Technology (Полша) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант;
 • InstitutoPolitechnikodeVianadiCastelo (Португалия) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант.

ІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за студенти:

Критерии за допустимост на кандидатите (студентите)

Заявление за кандидатстване (за студентите)

ІІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за докторанти:

Критерии за допустимост на кандидатите (докторантите)

Заявление за кандидатстване (за докторантите)

ІV. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 30.06.2023 г., 16 часа

Заявленията изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна с ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации, в изпълнение на Дейност 10 и Дейност 15 по проект EDUTransform

ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за краткосрочните специализации:

Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

Разпределение по видове специализации, приемащи университети, брой специализации от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.

В изпълнение на Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“която предвижда осъществяване на изходяща мобилност в чуждестранните асоциирани партньори по проекта  и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за изходяща мобилност:

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности), предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

(2) Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина;

(3) Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;

(4) Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Разпределение по видове мобилности, приемащи университети, брой мобилности от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.

Икономически университет – Варна: Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 10 от 26.05.2023г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област “Дигитални умения” на тема: „Работа със статистически софтуер 2 част – Специализиран статистически софтуер за научни изследвания ” следните кандидати:

 1. Доц. д-р Янка Георгиева Александрова;
 2. Гл. ас. д-р Мария Русланова Армянова;
 3. Доц. д-р Мария Петрова Кехайова-Стойчева;
 4. Доц. д-р Йордан Христов Иванов;
 5. Доц. д-р Пламена Николова Милушева;
 6. Доц. д-р Валентина Генова Макни;
 7. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев;
 8. Гл. ас. д-р Силвия Тодорова Димитрова;
 9. Гл. ас. д-р Йордан Борисов Недев;
 10.  Гл. ас. д-р Боряна Георгиева Сербезова;
 11. Гл. ас. д-р Катя Иванова Владова;
 12. Доц. д-р Илиан Иванов Минков;
 13. Доц. д-р Радка Петрова Иванова;
 14. Гл. ас. д-р Тодор Константинов Дянков;
 15. Гл. ас. д-р Влади Христов Куршумов;
 16. Доц. д-р Генка Иванова Рафаилова;
 17. Доц. д-р Свилен Венков Иванов;
 18. Ас. Пламен Янков Янков;
 19. Гл. ас. д-р Веселина Максимова Колева;
 20. Гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева-Манолева;

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в семинар с експерти от бизнеса за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

каним Ви на последната поредица от три идентични семинара с експерти от бизнеса, в рамките на които ще получите полезни съвети при избор на работодател, каква информация ни носят обявите за работа, как да изготвите своята кандидатура за работа, каква е добрата предварителна подготовка за интервю за работа, както и техники, стратегии и съвети за най-добро представяне, какво е Self Marketing.

Във всяко от трите издания на семинара са включени симулация на интервю за работа и дискусия.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

29.05.2023 г., понеделник: 

Начални часове: 11:15 ч., 13:15 ч. и 15:15 ч.

Очакваме Ви!

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Технически Университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направлениe „Чуждоезикови умения (английски език)“

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №281/03.05.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИE „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучение за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав  на Технически университет – Варна в област „Чуждоезикови умения“.

Обучението следва да се проведе в следният допустим формат „Продължаващо обучение с продължителност 160 академични часа“.

Целева група обучаеми: преподаватели от Технически университет – Варна, в ПН 5.1 или обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Потребностите и интересите на целевата група обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 30.11.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“ (ЧУ): 

IV. ДОКУМЕНТИ И СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители се посочва освен темата на обучението и часовия формат на обучение за област „чуждоезикови умения“ – 160 ч.
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят в срок 7 (седем) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 16:00 ч. на 26 май 2023 г.

Документите за участие в конкурса си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Практически семинар за развитие на меки умения за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

Тъй като не е тайна, че работодателите ценят отборните играчи и без значение от вашата работа, в даден момент ще трябва да работите в екип с други, за да успеете да постигнете обща цел,  Ви каним да се включите в двудневен практически семинар за развитие на вашите умения за решаване на проблеми, адаптивност, комуникация, управление на времето, критично мислене и др.  

Кои са ключовите умения от тази група и как да прецените доколко ефективно вие ги използвате, ще разберете в рамките на практическия семинар.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕКИ УМЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

ИЛИ ДА ГО ПОПЪЛНИТЕ НА МЯСТО

Продължителност на семинарите 2 дни по 3 учебни часа, за всяка група съгласно следния график:

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРА:

Група 1:  

22.05.2023 г. Първа част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

23.05.2023 г. Втора част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

Група 2:

22.05.2023 г. Първа част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

23.05.2023 г. Втора част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

Група 3:  

25.05.2023 г. Първа част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

26.05.2023 г. Втора част, начало 10:00 ч. – 12:45 ч.

Група 3:

25.05.2023 г. Първа част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

26.05.2023 г. Втора част, начало 13:30 ч. – 16:15 ч.

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Практическите семинари се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!