ШУ „Епископ Константин Преславски“ организира обучения за преподаватели в ПН 4.6 за подобряване на презентационни умения на английски език

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 23.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения на преподаватели в ПН 4.6 на тема:

„Подобряване на презентационни умения на английски език“

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обучението:

Тема: „Подобряване на презентационни умения на английски език“

Период на обучение: 23.06.2022 г. – 01.07.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Мирослава Цветкова