Проект EDUTransform: Студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ задават своите важни въпроси на експерти от практиката и преподаватели

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, 

представяме ви поредната интересна възможност да се включите в дейност по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform.

Започва заснемане на поредица от 18 видеоматериали, които имат за цел да подпомогнат Вашето кариерно развитие. За да бъдат видеоматериалите полезни за Вас, ви каним да изпращате своите въпроси, записани като текст или видео на email: edutransform@ue-varna.bg или да ги споделите на място в каб. 531, ет. 5, Икономически университет – Варна.

Експертите и преподавателите, които ще отговарят на Вашите въпроси в рамките на видеоматериалите, работят в областите на трудовото право, дигитализацията на професиите, предприемачество, управление на екипи, социални мрежи, лидерство, меки умения и др. 

Видеоматериалите се изработват в изпълнение на Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Вие сте!

Икономически университет – Варна: Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, в изпълнение на Дейност 13 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ 
ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ТЕМА: „РАБОТА СЪС СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР 2 ЧАСТ – СПЕЦИАЛИЗИРАН СТАТИСТИЧЕСКИ СОФТУЕР ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Срок за кандидатстване: 25.05.2023 г. вкл.

Брой групи: 1 група
Период на провеждане: 29.05.2023 г. – 15.06.2023 г.
Място и форма на провеждане: Икономически университет – Варна, присъствена форма
Обучител: гл. ас. д-р Любомир Любенов, ИУ-Варна

АНОТАЦИЯ

за кратък обучителен модул в направление „Дигитални дигитални умения“

Учебният курс по „Работа със статистически софтуер 2 част – Специализиран статистически софтуер за научни изследвания“ има за цел да развие и задълбочи практическите уменията на курсистите за работа със специализирани статистически и иконометрични софтуерни продукти. За целта се разглеждат специфични въпроси по управлението и преобразуването на статистическите данни, методите за боравене с отделни модули на софтуерните продукти, начините за представяне на резултатите и пр.

График за провеждане на обучението:

29.05.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 
01.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч.
05.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 

06.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. – 19:00 ч. 
08.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч. 
12.06.2023 г., понеделник, 16:15 ч. – 19:00 ч. 

13.06.2023 г., вторник,        16:15 ч. – 19:00 ч. 
15.06.2023 г., четвъртък,    16:15 ч. – 19:00 ч. 

Общи и специфични критерии за допустимост за участие в обученията:

Критерии за допустимост на кандидатите;

Заявление за кандидатстване

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучението ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“
                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

Семинари на тема „Трудово право“ – покана към студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

на 18.05.2023 г. или 19.05.2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в семинар с адвокат Надежда Панова, експерт от практиката на тема „Трудово право“ с продължителност 3 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Трудов договор – правна регламентация, същност, видове, отграничаване от други видове договори;

3. Как мога да започна работа – изисквания и документация;

4. Какви са правата и задълженията ми като работник/служител;

5. Какви са правата и задълженията на моя работодател;

6. Как мога да защитя правата си, ако бъдат нарушени;

7. Как се прекратява трудовото правоотношение;

8. Данъчно-осигурителни аспекти на трудовия договор;

9. Решаване на казус и дискусия;

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от двата дни (18.05.2023 г. или 19.05.2023 г.) събитието ще се провежда в идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

18.05.2023 г.: 10:15 ч., 13:15 ч.;

19.05.2023 г.: 10:15 ч.;

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“.

Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за трите семинара: 42 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Семинарите с експерти на тема „Трудово право“  се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Технически Университет – Варна – списък на допуснати кандидати за обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Дигитални
умения“ и „Чуждоезикови умения“ (Английски език) в изпълнение на дейност 9.
„Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация
на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в
условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

„Дигитализация на професиите“ – покана за дискусия със студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 03 – 05 май 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате в дискусия на тема „Дигитализация на професиите“ с продължителност 2 учебни часа.

Ключови теми: 

1. Европейска рамка за дигитални компетенции.

2. Дигитализация на професии в сферата на услугите.

3. Дигитализация на професии в сферата на производството.

4. Технологии на дигиталната трансформация.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

ГРАФИК:

Във всеки от трите дни (сряда, четвъртък и петък) събитието ще се провежда в три идентични сесии.

Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

03.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

04.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

05.05.2023 г.: 11:15 ч., 13:15 ч., 15:15 ч.;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за деветте сесии на ролеви игри: 90 лица.

В случай, че бъдат установени по-голям брой кандидати, класирането ще се извърши на база специфичен критерий – среден успех от следването до момента.

Дискусиите се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!

Технически Университет – Варна организира интензивно обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

Покана за участие в обучение в направление дигитални и чуждоезикови умения (Английски език) по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №260/24.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

Уважаеми членове на академичния състав на Технически университет – Варна, Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език) и „Дигитални умения“, организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ за преподаватели от Технически университет – Варна, обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

І.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май 2023 г. – ст. преп. Есин Халид. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.2. Продължителност на обучението: 80 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май, юни, юли 2023 г. – ст. преп. Милена Златева и ст. преп. Боряна Генова. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.3. Продължителност на обучението: 160 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 6 души максимум;

Период на провеждане: месец септември, октомври, ноември 2023 г. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

ІІ.ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

ІІІ.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ІІІ.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „Софтуер за управление на дигитално съдържание на система за диагностика на автомобили“

Брой групи: 1 група до 4 души максимум;

Период на провеждане: месец юни, юли 2023 г. – доц. Веселин Михайлов. 

Допълнително обявяване на подробен график на обучението.

IV. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“:

V. ДОКУМЕНТИ, СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Документът за участие в обученията се представят в срок 26 април 2023 г.

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна представя възможности за краткосрочни специализации в чуждестранни университети – асоциирани партньори по проект EDUTransform

Покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №246/12.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I. Обща информация за краткосрочните специализации:

Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

Разпределение по видове специализации, приемащи университети, брой специализации от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 21.04.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.

В изпълнение на Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“която предвижда осъществяване на изходяща мобилност в чуждестранните асоциирани партньори по проекта  и Заповед №246/12.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I. Обща информация за изходяща мобилност:

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности), предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

(2) Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина;

(3) Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;

(4) Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Разпределение по видове мобилности, приемащи университети, брой мобилности от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 21.04.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.

Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на преподаватели по направления „чуждоезикови умения (английски език)“ и „дигитални умения

Обявява за конкурс за подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №236/10.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Технически университет – Варна в следните две допустими области:

 1. „Чуждоезикови умения“;
 2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

 1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
 2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
 3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Целева група обучаеми: преподаватели от Технически университет – Варна, в ПН 5.1 или обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Потребностите и интересите на целевата група обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 31.10.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“ (ЧУ): 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“ (ДУ):

IV. ДОКУМЕНТИ И СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители в съответната допустима област (в заявлението се посочва освен темата на обучението и часовия формат на обучение за област „чуждоезикови умения“ – 24 ч., 80 ч. или 160 ч.. За всеки различен часови формат се подава отделно заявление).
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят в срок 7 (седем) календарни дни от публикуване на обявлението, и не по-късно от 16:00 ч. на 17 април 2023 г. Документите за участие в конкурса могат да се подават на имейли: k_nancheva@tu-varna.bg и k_nancheva@yahoo.com за Експерт „Административно обслужване“ на проекта за ТУ-Варна –  инж. Красимира Нанчева

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.

ШУ „Еп. К. Преславски“ – протокол от подбор на преподаватели в изпълнение на Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор на кандидатите от целева група „Чуждестранни преподаватели“ за участие в дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“

Дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“ предвижда осъществяването на входящи мобилности на преподаватели от асоциираните партньори на Шуменски университет, т.е. дава възможност на представители на целевите групи да преподават в България.

Освен споделянето на опит чрезпреподаване, при изпълнението на тази дейност допринася за:

– подпомагне трансграничното сътрудничество между асоциираните партньори и българските висши училища;

– укрепване на триъгълника на знанието между висшето образование, научните изследвания, иновациите, между чуждестранните преподаватели от асоциираните партньори, които в рамките на проекта са преминали успешно мобилност за преподаване в българско висше училище (кандидат или партньори по проекта);

– повишаване качеството на образованието и съвместимостта му с европейските системи за висше образование в Европейското пространство;

– укрепване на изградените връзки между кандидата (ИУ – Варна), ВУ-партньори и асоциираните партньори;

– засилване на мултидисциплинарността и интердисциплинарноста в обучението на българските студенти в координиращата институция и партньорите висши училища.

Лице за контакт за Шуменски университет „Епископ К. Преславски“:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

CALL FOR INCOMING MOBILITY FOR TEACHING UNDER THE PROJECT BG05M2OP001-2.016-0002 “ MODERNIZATIONOF HIGHER EDUCATION TO ACHIEVE INTERDISCIPLINARY ANDINNOVATIVE LEARNING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION (EDUTRANSFORM)“

This call is for teaching mobility in:
Professional field: 5.3. Communication and Computer Equipment, 5.13. General
engineering and 4.6. Informatics and Computer Science
Host institution:
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Shumen, Bulgaria
Visiting institution:

 1. Bucharest University of economic studies, Румъния;
 2. Liepaja university, Латвия;
 3. Lucian Blaga University of Sibiu, Румъния;
 4. University of Pavia, Италия;
 5. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 6. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 7. Riga Technical university, Латвия.
  Duration of mobilities:
 8. Three months;
 9. Four months;
 10. Five months.

SUBMISSION OF DOCUMENTS and APPLICATION FORM
The documents must be scanned in pdf format and saved in a file with the name of the document
and the name of the applicant added.
Example:
Application_ JohnJohnson; mobility_JohnJohnson….
All documents must be submitted to the following email address by 31.03.2023 at the latest:

s.ivanov@shu.bg or
r.encheva@shu.bg