ШУ „Епископ Константин Преславски“ резултати от подбор в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за изходяща мобилност за студенти и докторанти
с цел участие в Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“
по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 4. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 5. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение на тема „Геймификация на учебния процес“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Стартиращият курс на тема „Геймификация на учебния процес“ е интензивен и е с продължителност 24 академични часа.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение за „Подобряване на комуникативните и презентационни умения
на чужд език (английски език)“ – етап III в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Стартиращият курс по английски език за „Подобряване на комуникативните и презентационни умения на чужд език (английски език)“ е с продължителност 80 академични часа и има за цел да развие и подобри комуникационните и интерактивни умения на преподавателите в академичната общност.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, Икономически университет – Варна

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,

Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:

Продължителност на обучението: 80 академични часа;

Място и форма на провеждане: Икономически универтитет – Варна, присъствена форма;

Тема „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ“ – ЗА СРЕДНО ЕЗИКОВО НИВО“ (английски език) 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;

Период на провеждане: 07.02.2023 г. – 31.05.2023 г. , хон. ст. преп. Маргарита Генова, ВВМУ

Анотация и подробен график на обучението.

 1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
 1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за подаване на заявления: 30.01.2022 г., 24:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение за „Усъвършенстване на комуникативни и презентационни умения в академична среда на английски език“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Предложеният курс по английски език за „Усъвършенстване на комуникативни и презентационни умения в академична среда на английски език“ е с продължителност 80 академични часа и има за цел да развие и подобри комуникационните и интерактивни умения на преподавателите в академичната общност, които не са специалисти по чужд език.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение по „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Предложеният курс по английски език за „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ е с продължителност 160 академични часа и е насочен към развиване и подобряване на две от основните умения, а именно говорно-комуникативните и четивните, у преподаватели, неспециалисти по английски език.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява покана за кандидатстване за обучители във връзка с изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Начин на провеждане на обученията:
o Интензивно обучение – изцяло присъствено;
o Продължаващо обучение – присъствено, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма.

Срок за кандидатстване: 30.09.2022 г.

Документи се подават на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211;

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация относно поканата и условията за допустимост и документите за кандидатстване

ШУ „Епископ Константин Преславски“ кани своите студенти да се включват в клубове по интереси, дейности по придобиване на компетентности и др. в изпълнение на дейности 12 и 13 по проект EDUTransform

Студентите на ШУ „Епископ Константин Преславски“, които се обучават в специалности от професионални направления 5.3, 4,6 и 5.13, имат възможност да се включат в богат набор от предстоящи събития и формати, в които ще придобият или подобрят своите предприемачески и презентационни умения, своите граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др.

Дейностите се финансират и изпълняват в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Срок за кандидатстване: 30.09.2022 г.

Документи се подават на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211;

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация относно поканата и условията за участие в дейностите

Изходящи мобилности с цел обучение, преподаване и НИД организира ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 15 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира изходящи мобилности в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 20.07.2022 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на изходящите мобилности: три месеца.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;Riga Technical university, Латвия;
 2. University of Bucharest, Румъния;
 3. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Краткосрочни специализации за преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 10 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 20.07.2022 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на краткосрочните специализации:

Две седмици;

Един месец.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Riga Technical university, Латвия;
 2. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 3. University of Bucharest, Румъния;
 4. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 5. Kazimierz Wielki University, Полша

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.