ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение за „Усъвършенстване на комуникативни и презентационни умения в академична среда на английски език“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Предложеният курс по английски език за „Усъвършенстване на комуникативни и презентационни умения в академична среда на английски език“ е с продължителност 80 академични часа и има за цел да развие и подобри комуникационните и интерактивни умения на преподавателите в академичната общност, които не са специалисти по чужд език.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение по „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Предложеният курс по английски език за „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ е с продължителност 160 академични часа и е насочен към развиване и подобряване на две от основните умения, а именно говорно-комуникативните и четивните, у преподаватели, неспециалисти по английски език.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук

ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява покана за кандидатстване за обучители във връзка с изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

 1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
 2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
 3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Начин на провеждане на обученията:
o Интензивно обучение – изцяло присъствено;
o Продължаващо обучение – присъствено, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма.

Срок за кандидатстване: 30.09.2022 г.

Документи се подават на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211;

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация относно поканата и условията за допустимост и документите за кандидатстване

ШУ „Епископ Константин Преславски“ кани своите студенти да се включват в клубове по интереси, дейности по придобиване на компетентности и др. в изпълнение на дейности 12 и 13 по проект EDUTransform

Студентите на ШУ „Епископ Константин Преславски“, които се обучават в специалности от професионални направления 5.3, 4,6 и 5.13, имат възможност да се включат в богат набор от предстоящи събития и формати, в които ще придобият или подобрят своите предприемачески и презентационни умения, своите граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др.

Дейностите се финансират и изпълняват в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове.

Срок за кандидатстване: 30.09.2022 г.

Документи се подават на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211;

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация относно поканата и условията за участие в дейностите

Изходящи мобилности с цел обучение, преподаване и НИД организира ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 15 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира изходящи мобилности в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 20.07.2022 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на изходящите мобилности: три месеца.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;Riga Technical university, Латвия;
 2. University of Bucharest, Румъния;
 3. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

Краткосрочни специализации за преподаватели от ШУ „Епископ Константин Преславски“ в изпълнение на дейност 10 по проект EDUTransform

В изпълнение на дейност 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира краткосрочни специализации в чуждестранни висши училища – асоциирани партньори в изпълнението на проекта.

Срок за кандидатстване: 20.07.2022 г. вкл.

Адрес за подаване на документи: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Продължителност на краткосрочните специализации:

Две седмици;

Един месец.

Асоциирани партньори – приемащи университети:

 1. Riga Technical university, Латвия;
 2. Spiru Haret University of Bucharest, Румъния;
 3. University of Bucharest, Румъния;
 4. Tomas Bata University in Zlin, Чехия;
 5. Kazimierz Wielki University, Полша

Подробна информация относно допустими участници, критерии за допустимост, необходими документи и др.

ШУ „Епископ Константин Преславски“ организира обучения за преподаватели в ПН 4.6 за подобряване на презентационни умения на английски език

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 23.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения на преподаватели в ПН 4.6 на тема:

„Подобряване на презентационни умения на английски език“

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обучението:

Тема: „Подобряване на презентационни умения на английски език“

Период на обучение: 23.06.2022 г. – 01.07.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Ирина Иванова и доц. д-р Мирослава Цветкова

Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, Икономически университет – Варна

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,

Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:

Продължителност на обучението: 24 академични часа;

Място и форма на провеждане: Икономически универститет – Варна, присъствена форма;

Тема „Подобряване на комуникативните умения на чужд език“ (английски език) 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;

Период на провеждане: 07.06.2022 г. – 30.06.2022 г. ст. преп. Свилен Илиев. Анотация и подробен график на обучението.

 1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
 1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за подаване на заявления: 02.06.2022 г., 24:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform

ШУ „Епископ Константин Преславски“ организира обучения за преподаватели в ПН 4.6 за подобряване на чуждоезикови умения за преподаване и комуникация на английски език

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения на 40 преподаватели в ПН 4.6 по следните теми:

„Подобряване на комуникативни умения на английски език“

„Подобряване на умения за преподаване на английски език“

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Подобряване на комуникативни умения на английски език“

Период на обучение: 16.05.2022 г. – 21.05.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Христо Боев и доц. д-р Светлана Неделчева

Тема: „Подобряване на умения за преподаване на английски език“

Период на обучение: 20.06.2022 г. – 25.06.2022 г.

Графици на обучението, преподаватели: доц. д-р Деяна Пенева и доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна, 

В изпълнение на група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform,  

представяме на Вашето внимание Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта.   

Важно: За целите на изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“  под „краткосрочна специализация“ се има предвид мобилност за преподаване на преподаватели от Икономически университет – Варна в чуждестранно висше училище (Асоцииран партньор), която е с продължителност две седмици, един месец или два месеца. 

Видове краткосрочни специализации:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид. 

Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:

(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10  и сумарно за всички видове краткосрочни специализации.

(2) Разпределение по професионални направления:      

2.1  За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:

2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;        

2.2  За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които: 

2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

– 2 бр. в Италия, University of Pavia;

2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;- 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

За контакти и допълнителна информация: 

Йорданка Димитрова, координатор „Специализации и мобилности“ за проект EDUTransform, тел. 0882164660, ел. поща: foreign_students@ue-varna.bg

Мирослава Иванова, водещ координатор на проект EDUTransform, тел. 0882164787, ел. поща: miraivanova@ue-varna.bg