Модернизация на учебната документация

Групата включва следните дейности

Дейност 1: Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Data Science”
Дейност 2. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол”
Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование ”Уеб дизайн и сигурност“
Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма с наименование "Съвременни системи в земеделието"

Професионално развитие на преподаватели

Групата включва следните дейности:

Дейност 9. Обучения на преподаватели
Дейност 10. Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори
Дейност 11. Споделяне на преподаватели между проектните партньори

Кариерно ориентиране на студенти и мобилност

Групата включва следните дейности:

Дейност 12. Студентски клубове за развитие на предприемаческите умения, презентационни умения и дигитална креативност
Дейност 13. Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели
Дейност 14. Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти
Дейност 15. Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени
Дейност 16. Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване