Резултати от изпълнението на група дейности I "Модернизация на учебната документация"

Резултат 1. 4 броя доклади с проучвания на добри практики за разработван и въвеждане на ДОС;
Резултат 2. 4 броя инструкции за дигитализиране на учебното съдържание;
Резултат 3. 4 броя наръчници за структуриране на дисциплините, по един за всяка нова програма;
Резултат 4. 4 броя разработени и въведени споделени, хибридни учебни програми (специалности);
Резултат 5. 94 разработени учебни дисциплини, вкл. учебни материали, ДОС и учебна документация;
Резултат 6. 70 новоприети студенти в периода на изпълнение на проекта, от които:
- 15 студенти в специалност „Data science”, - 20 студенти в специалност „Интегрирани системи за дистанционно управление и контрол",
- 10 студенти в специалност „Уеб дизайн и сигурност“, - 25 студенти в специалност „Съвременни системи в земеделието“;
Резултат 7. Изградена нова ИКТ инфраструктура за провеждане на електронно базиран учебен процес и възможност за внедряване на облачни технологии при обучението на студенти по новите учебни програми.

Резултати от изпълнението на група дейности II "Професионално развитие на преподаватели"

1. Общ брой преподаватели обучаващи студенти в ПН, заложени в проекта, включени в обучения за повишаване на квалификацията:
- не по-малко от 378 лица, в рамките на
- над 40 проведени интензивни и продължаващи обучения за усъвършенстване на чуждоезикови умения и/или на дигитални умения с продължителност 24 часа, 80 часа и 160 часа.
2. Осъществени общо 52 краткосрочни специализации (КС) с различна продължителност в чуждестранните висши училища – Асоциирани партньори, в т.ч.:
- 15 КС от преподаватели в ПН 3.8 Икономика;
- 17 КС от преподаватели в ПН 4.6 Информатика и компютърни науки;
- 10 КС от преподаватели в ПН 5.1 Машинно инженерство;
- 7 КС от преподаватели в ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника;
- 3 КС от преподаватели в ПН 5.13 Общо инженерство.
3) 32 лица е общият брой на споделените преподаватели между висшите училища – партньори.

Резултати от група дейности III "Кариерно ориентиране на студенти и мобилност"

1) 142 студенти, разпределени в 11 групи, взели участие в общо три тематични програми за развитие на предприемачески умения, презентационни умения идигитална креативност.
2) 56 проведени събития с над 600 възможности за участие на студенти на висшите училища – партньори.
3) 20 изходящи мобилности за обучение на студенти и докторанти на висшите училища – партньори, които се обучават по ПН, включени в проекта.
4) 13 изходящи мобилности за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени.
5) 39 входящи мобилности с преподаване на преподаватели от Асоциираните партньори.