Покана за участие в подбор за една позиция за експерт „Публичност“ в екипа по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform със задача графично оформление на дейностите по „Комуникация и публичност“

В изпълнение на дейности по комуникация и публичност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ЕДНА ПОЗИЦИЯ ЗА ЕКСПЕРТ ПУБЛИЧНОСТВ ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

      I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

  1. Разработване на идейни проекти за графични материали (визии, плакати, банери, презентации и др.) за употреба в електронен и хартиен вариант за целите на информиране на целевите групи – академичен състав, кандидат – студенти, действащи студенти и докторанти, относно възможностите, които проектът предоставя.
  2. Обработка на изображения (вкл. снимки) за печатни и уеб материали, вкл. за употреба в социалните мрежи.
  3. Други задачи, свързани с дейностите по комуникация и публичност съвместно с екипа за организация и управление на проекта.

         II. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:     1. Действащо трудово правоотношение с ИУ – Варна.     2. Готовност за започване на оперативна работа с отчитане на часове извън основно трудово правоотношение до 4 ч. в работен ден.     3. Период на ангажимента: до края на проекта, 31.12.2023 г.

  1. Почасовото възнаграждение се определя съгласно Стандартна таблица за допустимия размер на почасовото възнаграждение на лицата, наети във връзка с изпълнението на проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (актуализирани стойности, приложими за периода след 01.09.2018 г.).
  2. Автобиография на български език с описан опит в разработването на промоционални материали.
  3. Срок за кандидатстване: 11.02.2022 г., петък, 24:00 ч. 
  4. Автобиографиите си изпращайте на email: edutransform@ue-varna.bg

         За контакт:    Мирослава Иванова, водещ координатор, miraivanova@ue-varna.bg                                  Елица Виденова, експерт „Публичност“, pr_expert@ue-varna.bg