Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда провеждане на обучения за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на преподавателите от академичния състав на Икономически университет – Варна в следните две допустими области:

  1. „Чуждоезикови умения“;
  2. „Дигитални умения“;

Обученията в двете области следва да се проведат в следните допустими формати:

  1. Интензивни обучения с продължителност 24 академични часа, за области на обучения „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“.
  2. Продължаващи обучения с продължителност 80 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.
  3. Продължаващи обучения с 160 академични часа, само за област на обучение „Чуждоезикови умения“.

Профил на аудиторията обучаеми: преподаватели от Икономически университет – Варна,  обучаващи студенти по специалности от професионално направление 3.8 Икономика и професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки.

Потребностите и интересите на аудиторията обучаеми са изследвани в рамките на проведено анкетно проучване, резултатите от което са публикувани в съответната област на обучение.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ДВЕТЕ ДОПУСТИМИ ОБЛАСТИ НА ОБУЧЕНИЯ1) Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията. 2) Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията.3) Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).4) Провеждане на обученията.5) Оценяване на резултатите от обученията.6) Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение. 

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Чуждоезикови умения“: 

За кандидати за обучители в област на обучение „Дигитални умения“:

IV. СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕСрок за кандидатстване: 31.03.2022 г., 24:00 ч.

Вашитезаявление за кандидатстване и автобиография с описан професионален опит очакваме на имейл„edutransform@ue-varna.bg

За контакт:

Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform