Резултати от подбор на обучители в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за обучители в области на обучение: „Чуждоезикови умения“ и „Дигитални умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 2 от 13.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучители, Комисията реши:

  1. На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие следните кандидати по направления на обученията както следва:

А. Направление „ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ“

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ се допускат следните кандидати:

  1. Диана Митева – 40 т.
  2. Ивета Аспарухова – 40 т.
  3. Маргарита Генова – 40 т.
  4. Свилен Илиев – 40 т.
  5. Силвия Йоханова – 40 т.
  6. Юлияна Тодорова – 40 т.

За обучители в направление „Чуждоезикови умения“ не се допускат следните кандидати:

  1. Полина Ставрева – Костадинова – Кандидат – обучителят не е придобил висшето си образование в професионално направление 2.1 Филология, специалност „Английска филология“ в страната или в чуждестранно висше училище.

Б. Направление „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

За обучители в направление „Дигитални умения“ се допускат следните кандидати:

  1. Любомир Любенов – 50 т.
  2. Полина Ставрева – Костадинова – 42 т.

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: 

Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002