Обучение на преподаватели в ШУ „Епископ Константин Преславски“ по дейност 9 от проект №BG05M2OP001-2.016-0002

В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, от 17.04. до 12.05.2022 г. Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ ще проведе интензивни 24-часови обучения на 63-ма преподаватели по следните теми:

„Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“,

Геймификация на учебния процес“ и

Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“.

Дейността е част от втората група дейности от проекта „Професионално развитие на преподаватели“. Целта на изпълнението й е да се постигне актуализиране и усвояване на нови знания, умения и компетенции от академичния състав на висшите училища – бенефициент и партньори, и на тази основа да се подобри качеството на подготовката за преподаване, да се повиши научноизследователският потенциал на преподавателите, ангажирани с обучението на студентите от включените по проекта професионални направления.

Периоди на провеждане и графици на обученията:

Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. и 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Христо Параскевов

Тема: „Геймификация на учебния процес“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Красимир Кордов

Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“

Период на обучение: 17.04.2022 г. – 28.04.2022 г. 29.04.2022 г. – 12.05.2022 г.

График на обучението, преподавател: доц. д-р Станимир Железов