Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002, Икономически университет – Варна

СПИСЪК

на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 3 от 26.04.2022г., съгласно раздел IV от Методиката за провеждане и критерии за подбор на обучаеми, Комисията реши:

На основание раздел IV, т. 4.2 от Методиката, комисията допуска до участие в обучения в област „Чуждоезикови умения“ следните кандидати:

1) Доц. д-р Димитър Рафаилов

2) Доц. д-р Донка Желязкова

3) Доц. д-р Петър Петров

4) Доц. д-р Стоян Киров

5) Доц. д-р Теодора Запрянова

6) Доц. д-р Юлиян Нарлев

7) Доц. д-р Янка Александрова

8) Гл. ас. д-р Атанас Камеларов

9) Гл. ас. д-р Величка Маринова

10) Гл. ас. д-р Катя Владова

11) Гл. ас. д-р Милена Иванова

12) Гл. ас. д-р Михаил Радев

13) Гл. ас. д-р Павлина Иванова

14) Гл. ас. д-р Стефан Нанков Калпачев

15) Гл. ас. д-р Татяна Иванова 

На основание раздел IV, чл. 4.2, от Методиката, комисията не допуска до участие в обучения следните кандидати: 

16) Хон. ас. Христина Недялкова – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

17) Хон. ас. Божидар Панайотов – лицето не е в трудово-правни отношения с Икономически университет – Варна и не отговаря на критерий от т. 3.1 „Общи критерии за допустимост“ „(1) Кандидат – обучаемият заема академична длъжност по силата на трудово-правно отношение с Икономически университет – Варна“ от утвърдената методика за подбор на обучаеми; 

Екипът за организация и управление на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 ще се свърже с допуснатите кандидати.

Председател на комисията: Доц. д-р Божидар Чапаров,

Ръководител проект № BG05M2OP001-2.016-0002