Предстояща възможност по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна, 

В изпълнение на група дейности „Професионално развитие на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform,  

представяме на Вашето внимание Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта.   

Важно: За целите на изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“  под „краткосрочна специализация“ се има предвид мобилност за преподаване на преподаватели от Икономически университет – Варна в чуждестранно висше училище (Асоцииран партньор), която е с продължителност две седмици, един месец или два месеца. 

Видове краткосрочни специализации:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(3) Краткосрочни специализации с продължителност два месеца, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 32 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид. 

Общ брой краткосрочни специализации, разпределение по видове, професионални направления и асоциирани партньори:

(1) Общ брой краткосрочни специализации – 25 бр. за цялата дейност №10  и сумарно за всички видове краткосрочни специализации.

(2) Разпределение по професионални направления:      

2.1  За ПН 3.8: 15 краткосрочни специализации, от които:

2.1.1 Двуседмични – 6 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.2 Едномесечни – 5 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 2 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;

2.1.3 Двумесечни – 4 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 2 бр. в Хърватска, University of Rjeka;        

2.2  За ПН 4.6: 10 краткосрочни специализации, от които: 

2.2.1 Двуседмични – 8 бр.:

– 2 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;

– 1 бр. в Латвия, Liepaja University;

– 3 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

– 2 бр. в Италия, University of Pavia;

2.2.2 Едномесечни – 2 бр.:

– 1 бр. в Румъния, Bucharest University of Economic Studies;- 1 бр. в Румъния, Lucian Blaga University of Sibiu;

За контакти и допълнителна информация: 

Йорданка Димитрова, координатор „Специализации и мобилности“ за проект EDUTransform, тел. 0882164660, ел. поща: foreign_students@ue-varna.bg

Мирослава Иванова, водещ координатор на проект EDUTransform, тел. 0882164787, ел. поща: miraivanova@ue-varna.bg