ШУ „Епископ Константин Преславски“ обявява покана за кандидатстване за обучители във връзка с изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

  1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
  2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
  3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Начин на провеждане на обученията:
o Интензивно обучение – изцяло присъствено;
o Продължаващо обучение – присъствено, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма.

Срок за кандидатстване: 30.09.2022 г.

Документи се подават на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“ 115, корпус 3, стая 418 и 211;

Лица за контакт:

Проф. д-р инж. Събин Иванов, мейл: s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация относно поканата и условията за допустимост и документите за кандидатстване