ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение по „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

  1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
  2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
  3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Предложеният курс по английски език за „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“ е с продължителност 160 академични часа и е насочен към развиване и подобряване на две от основните умения, а именно говорно-комуникативните и четивните, у преподаватели, неспециалисти по английски език.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук