Покана за участие в обучениe в направление „Чуждоезикови умения“ (Английски език) по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform, Икономически университет – Варна

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Уважаеми членове на академичния състав на Икономически университет – Варна,

Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език), организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform.

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТО:

Продължителност на обучението: 80 академични часа;

Място и форма на провеждане: Икономически универтитет – Варна, присъствена форма;

Тема „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕРМИНОЛОГИЯ“ – ЗА СРЕДНО ЕЗИКОВО НИВО“ (английски език) 

Брой групи: 1 група от 7 души максимум;

Период на провеждане: 07.02.2023 г. – 31.05.2023 г. , хон. ст. преп. Маргарита Генова, ВВМУ

Анотация и подробен график на обучението.

  1. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА:
  1. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Срок за подаване на заявления: 30.01.2022 г., 24:00 ч.

Заявленията си изпращайте на имейл: edutransform@ue-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено. 

За контакт: Мариана Гегова, 0882164554, Координатор „Обучения на преподаватели“

                      Мирослава Иванова, 0882164787, Водещ координатор на проект EDUTransform