ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение за „Подобряване на комуникативните и презентационни умения
на чужд език (английски език)“ – етап III в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

  1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
  2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
  3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Стартиращият курс по английски език за „Подобряване на комуникативните и презентационни умения на чужд език (английски език)“ е с продължителност 80 академични часа и има за цел да развие и подобри комуникационните и интерактивни умения на преподавателите в академичната общност.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук