ШУ „Епископ Константин Преславски“ стартира обучение на тема „Геймификация на учебния процес“ в изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект EDUTransform

Дейност 9. „Обучение на преподаватели“, по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, включва следните обучения:

  1. Интензивно обучение за дигитални умения на преподаватели с продължителност 24 часа,
  2. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 80 академични часа;
  3. Продължаващо обучение за чуждоезикови умения на преподаватели с продължителност 160 академични часа.

Стартиращият курс на тема „Геймификация на учебния процес“ е интензивен и е с продължителност 24 академични часа.

Лице за контакт за следващи възможности за участия в обучения:

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg

Подробна информация и график на обучението можете да видите тук