ШУ „Епископ Константин Преславски“ резултати от подбор в изпълнение на дейност 14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“ по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за изходяща мобилност за студенти и докторанти
с цел участие в Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“
по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“

Дейност 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ дава възможност за участие в мобилност за обучение на студенти и докторанти, иможе да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е частот учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър илиОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност е пряко свързана с тяхното обучение и се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с хартаза висше образование „Еразъм“.

Изисквания за участие и необходими документи:

Покана за участие в изходящи мобилности за студенти и докторанти

Приложение 4. Заявление за участие в мобилност (докторанти)

Приложение 5. Заявление за участие в мобилност (студенти)

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg