ШУ „Епископ Константин Преславски“ – покана за кандидатстване за включване в целева група „студенти“ етап II за дейност 12 и дейност 13 по проект EDUTransform

Дейност 12. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

В основата на дейността стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на стуеднтите по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13. „Дейности заразвитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване награждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития,състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“.

Дейност 13 има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане на интервю.

В основата на обученията се залага разглеждането на популярни дигитални програми за работа, с които работят най-големите компании в България и по света с цел подготовка за корпоративния свят; бизнес социални мрежи; бизнес комуникации в дигитална среда и информация в различните дигитални комуникационни канали и др.

Изисквания за участие и необходими документи:

Всички документи трябва да бъдат подадени на адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Университетска“
115, корпус 3, стая 412, 211 в срок до 17.03.2023 г.

Покана за включване на студенти в целева група „Студенти“

Приложение 1 – Заявление за участие

Лица за контакт за следващи възможности за участия в мобилности за студенти и докторанти:

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg