ШУ „Еп. К. Преславски“ – резултати от подбор за участие в целева група „студенти“ в изпълнение на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения …“ и Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения …“ – Етап 2 по проект EDUTransform

П Р О Т О К О Л от подбор за участие в целева група „Студенти“ с цел участие в Дейност 12. „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ и/или в Дейност 13. „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“
ЕТАП 2

В основата на дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ стои провеждането на допълнителни обучения за студенти, които допълнително дастимулират увеличаването на знанията и уменията на настоящите студенти на включените в проекта висшиучилища по отношение на изготвянето на презентации, дигитална креативност при работата с новите технологии иразвитие на предприемаческите нагласи, в т.ч. компетентности за стартиране на собствен бизнес и реализиране на собствени предприемачески инициативи.

Дейност 13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ има за цел развитие на знанията и компетентностите на студентите за реализиране и ориентиране напазара на труда, избор на работно място, развитие на комплексни умения, умения, за разработване на личнипрофесионални планове за реализация, изготвяне на документи за кандидатстване, както и провеждане наинтервю.

Лица за контакт за следващи възможности за участия в дейности 12 и 13::

Проф. д-р Събин Иванов, s.ivanov@shu.bg

Доц. д-р Радостина Енчева, мейл: r.encheva@shu.bg