Технически Университет – Варна организира интензивно обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

Покана за участие в обучение в направление дигитални и чуждоезикови умения (Английски език) по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 9 „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед №260/24.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОРГАНИЗИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ“ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

Уважаеми членове на академичния състав на Технически университет – Варна, Представяме на Вашето внимание предстояща възможност за участие в обучение в област „Чуждоезикови умения“ (английски език) и „Дигитални умения“, организирано и финансирано в рамките на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ за преподаватели от Технически университет – Варна, обучаващи студенти по специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

І.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май 2023 г. – ст. преп. Есин Халид. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.2. Продължителност на обучението: 80 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 5 души максимум;

Период на провеждане: месец май, юни, юли 2023 г. – ст. преп. Милена Златева и ст. преп. Боряна Генова. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

І.3. Продължителност на обучението: 160 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма, а когато е приложимо и целесъобразно частично или изцяло ще се прилага дистанционна форма на обучение.

Тема: „ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“

Брой групи: 1 група до 6 души максимум;

Период на провеждане: месец септември, октомври, ноември 2023 г. 

Подробен график на обучението: допълнително тук.

ІІ.ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯТА ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК):

ІІІ.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“

ІІІ.1. Продължителност на обучението: 24 академични часа

Място и форма на провеждане: Технически университет – Варна, присъствена форма

Тема: „Софтуер за управление на дигитално съдържание на система за диагностика на автомобили“

Брой групи: 1 група до 4 души максимум;

Период на провеждане: месец юни, юли 2023 г. – доц. Веселин Михайлов. 

Допълнително обявяване на подробен график на обучението.

IV. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“:

V. ДОКУМЕНТИ, СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Документът за участие в обученията се представят в срок 26 април 2023 г.

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в обучение ще бъде потвърдено.