Технически Университет – Варна – списък на допуснати кандидати за обучение за преподаватели в направление „чуждоезикови умения“ (английски език) и „дигитални умения“ в изпълнение на Дейност 9 по проект EDUTransform

СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Дигитални
умения“ и „Чуждоезикови умения“ (Английски език) в изпълнение на дейност 9.
„Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация
на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в
условията на цифрова трансформация“, EDUTransform