Технически университет – Варна с ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации, в изпълнение на Дейност 10 и Дейност 15 по проект EDUTransform

ВТОРА покана за участие в краткосрочни специализации в изпълнение на Дейност 10 и изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени в изпълнение на Дейност 15  по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“, която предвижда осъществяване на краткосрочни специализации на преподаватели в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАТКОСРОЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за краткосрочните специализации:

Видове краткосрочни специализации, предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Краткосрочни специализации с продължителност две седмици и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 8 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

(2) Краткосрочни специализации с продължителност един месец, и включени минимум 4 часа преподавателска работа на седмица, т.е. минимум 16 часа за цялата продължителност на мобилност от този вид;

Разпределение по видове специализации, приемащи университети, брой специализации от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в краткосрочна специализация:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в краткосрочна специализация ще бъде потвърдено.

В изпълнение на Дейност 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“която предвижда осъществяване на изходяща мобилност в чуждестранните асоциирани партньори по проекта  и Заповед №276/27.04.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

I.Обща информация за изходяща мобилност:

Мобилностите могат да бъдат в четири направления (дейности), предвидени за изпълнение на дейността:

(1) Обучение и обмяна на опит – дейности, подкрепящи професионалното развитие на представители на целевите групи. Може да е под формата на тренировъчни мероприятия (с изключение на конференции) и обмен на опит чрез наблюдение на работата/периоди на наблюдение/обучение в асоциираните партньори по проекта;

(2) Преподаване – ще даде възможност на представители на целевите групи да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Преподаването може да се отнася до всяка тематична област/академична дисциплина;

(3) Изпълнение на научноизследователски задачи – провеждане на научни изследвания и свързаните с това дейности;

(4) Съчетаване на дейности по преподаване, обучение и изпълнение на научноизследователски задачи.

Разпределение по видове мобилности, приемащи университети, брой мобилности от вид, разпределение по професионални направления

IІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност:

Критерии за допустимост на кандидатите

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 23.06.2023 г., 16:00 часа

Заявленията си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.