Технически университет – Варна с Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти, в изпълнение на Дейност 14 по проект EDUTransform

Покана за участие в изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти в изпълнение на дейност 14 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №14 „Изходяща мобилност на студенти и докторанти“, която предвижда обучение на студенти и докторанти от ПН 5.1 в чуждестранните асоциирани партньори по проекта и Заповед №387/07.06.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗХОДЯЩА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНИ В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ – АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

І. Обща информация за изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти може да се отнася до всяка тематична област/ академична дисциплина от учебната програма на студента/докторанта, като периодът на обучение в чужбина е част от учебната програма за придобиване на съответната образователна степен (ОКС бакалавър, ОКС магистър или ОКС доктор). Изходящата мобилност за обучение на студенти и докторанти по настоящата дейност ще бъде пряко свързана с тяхното обучение и ще се осъществява от чуждестранен асоцииран партньор, който е удостоен с харта за висше образование „Еразъм“. Успешното приключване на изходящата мобилност на студентите и докторантите ще бъде удостоверено от чуждестранния асоцииран партньор с документ (удостоверение/сертификат), подписан от приемащата страна, посочващ името на участника, целта на дейността, както и началната и крайната дата на мобилността.

Общ брой изходящи мобилности, разпределение по видове и асоциирани партньори:

(1) Общ брой изходящи мобилности – 2 с продължителност от три месеца (1 мобилност на студенти и 1 мобилност на докторанти);

(2) Разпределение по асоциирани партньори:      

  • Wroclaw University of Science and Technology (Полша) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант;
  • InstitutoPolitechnikodeVianadiCastelo (Португалия) – 1 мобилност на студент или 1 мобилност на докторант.

ІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за студенти:

Критерии за допустимост на кандидатите (студентите)

Заявление за кандидатстване (за студентите)

ІІІ. Общи и специфични критерии за допустимост за участие в изходяща мобилност за докторанти:

Критерии за допустимост на кандидатите (докторантите)

Заявление за кандидатстване (за докторантите)

ІV. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявление: 30.06.2023 г., 16 часа

Заявленията изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в изходяща мобилност ще бъде потвърдено.