Технически университет – Варна обявява конкурс за подбор на обучители за обучения на студенти по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Обява за конкурс за подбор на обучители за обучения по предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност на студенти в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

и Заповед № 585/25.07.2023

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, се предвижда провеждане на обучение за придобиване и/или усъвършенстване на уменията на студентите от ПН 5.1  на Технически университет – Варна в област „Предприемачество – Презентации – Дигитална креативност“.

Обучението следва да се проведе в следният допустим формат „Развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ с продължителност от 40 академични часа за група от 14 студента. Общ брой обучавани 28 в две групи по 14 човека.

Целева група обучаеми: студенти от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

II. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТ „ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ“

 1. Разработване на учебна програма и учебно съдържание на обученията.
 2. Изготвяне и съгласуване с екипа за организация и управление на проекта график за провеждане на обученията (краен срок за приключване на обученията 11.2023 г.).
 3. Организиране на обученията, в т.ч. осигуряване на учебни материали (ако е приложимо).
 4. Провеждане на обученията.
 5. Оценяване на резултатите от обученията.
 6. Издаване на сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.

III. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За кандидати за обучители в област на обучение „Предприемачески умения“: 

IV. ДОКУМЕНТИ, СРОК И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 1. Заявление за кандидатстване за обучители.
 2. Автобиография (CV) с актуална снимка, съгласно образецa на Програмата за Модернизация на ВУ (BG05M2OP001-2.016) публикуван на сайта проекта.
 3. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС за обстоятелствата: че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец публикуван на сайта на ТУ-Варна.
 5. Декларация за съгласие по чл.113, ал. 2 от КТ – по образец публикуван на сайта на ТУ Варна.
 6. Копие от документи за придобити образователни степени и допълнителна професионална квалификация и специализации.
 7. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други).

Документите за участие в конкурса се представят не по-късно от 16:00 ч. на 10 август 2023 г.

Документите за участие в конкурса си изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на сайта на ТУ-Варна.