Технически университет – Варна Представя възможности за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

В изпълнение на Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“, която предвижда обучение на студенти от ПН 5.1 по проекта и Заповед №668/14.09.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В СТУДЕНТСКИ КЛУБОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ

І. Критерии за допустимост:

  • Студентът, кандидатстващ за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност да е действащ към момента на кандидатстване, т.е. с непрекъснати студентски права в Технически университет – Варна и да се обучава в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“;
  • Към момента на кандидатстване студентът да няма невзети и/или неположени изпити от предходни години, а в случай, че студентът се обучава за първа година – да е изминала поне една изпитна сесия с успешно положени изпити от нея;
  • Среден успех от следването до момента, като кандидатите ще бъдат класирани по низходящ ред до запълване на определените места за участие.

ІІ. Документи за кандидатстване:

Заявление за кандидатстване

ІІІ. Срок за подаване на заявления:

Срок за подаване на заявления: 06.10.2023 г., 16 часа

Заявленията изпращайте на имейл: k_nancheva@tu-varna.bg

Включването ви в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност ще бъде потвърдено.