Ролеви игри за студенти във II-ри и по-горен курс на обучение в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ,

в периода 03 – 05 октомври 2023 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате във формат „ролева игра със симулация на работен казус“ с продължителност 3 учебни часа.

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУКИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА МЯСТО

Целта на формата „ролева игра и симулация“ е да ви постави в ситуации, които създават среда за подобряване на меки умения като критично мислене, управление на времето, решаване на проблеми, работа в екип, адаптивност,  кризисен self-management и др. Ролевите игри ще ви провокират да разпознавате лъжа от истина, да се доверите без да задавате въпроси, да изберете стратегия за оцеляване и др.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Във всеки от двата дни (вторник и четвъртък) събитието ще се провежда в една (вторник 03.10.2023 г. 10:15 ч.) и две (сряда 05.10.2023 г., 10:15 ч. и 13:30 ч.) три идентични сесии Можете да изберете сесия и ден, в които да се включите.

ПРОГРАМА:    

03.10.2023 г. 10:15 ч.

05.10.2023 г. 10:15 ч. и 13:30 ч.  

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент в II-ри или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Максимален общ брой участници за деветте сесии на ролеви игри: 108 лица.

Ролевите игри се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация: 

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg 

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!