Състезания за професионална подготовка за студенти в ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в изпълнение на дейност №13 по проект №BG05M2OP001-2.016-0002, EDUTransform

Уважаеми студенти от ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,

тъй като знаем, че в процеса на кандидатстване за нова работна позиция, много кандидати насочват цялата си енергия към подкрепа на своите специфични умения, качества и опит, чието демонстриране невинаги е достатъчно за да ви спечели позицията, ви каним да се включите в състезания за професионална подготовка с обучителен характер. 

В процеса на подбор работодателите внимателно наблюдават и оценяват и вашите меки умения, за да изберат най-подходящия човек за позицията. Важно е меките умения да бъдат доказани в рамките на интервютата и точно това ще научите в рамките на състезанията.

Мястото е зала 446, ет. 4, Икономически университет – Варна, бул. „Княз Борис I” №77.

Регистрацията за събитието е на място в зала 446, преди началото на формата.

Продължителността на всяко от състезанията е 2 учебни часа, началните часове на всяко от трите състезания е:

11:15 ч., зала 446;

13:30 ч., зала 446;

15:15 ч., зала 446;

Критерии за допустимост до участие:

1) Вие сте студент във втори или по-горен курс в Икономически университет – Варна или в Технически университет – Варна или във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“. Обучавате се професионално направление (ПН) както следва:

* За Икономически университет – Варна:

ПН 3.8 Икономика

ПН 4.6 Информатика и компютърни науки

* За Технически университет – Варна:

ПН 5.1 Машинно инженерство

* За ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:

ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

2) Нямате невзети и неположени изпити, считано от началото на вашето обучение до момента на кандидатстване.

3) Имате непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

Състезанията за професионална подготовка се организират в изпълнение на Дейност №13 „Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За контакт и допълнителна информация:

Мирослава Иванова, edutransform@ue-varna.bg

Икономически университет – Варна, ет. 5, каб. 531

Очакваме Ви!